Com es garanteix l’accés dels interessats a l’expedient electrònic?

Les persones interessades tenen dret a conèixer l’estat de tramitació dels procediments en què tinguin la condició d’interessats i a accedir a dades i a documentació de l’expedient. Per això, des del gestor d’expedients electrònics de cada Administració Pública, caldrà fer una publicació automàtica a la carpeta ciutadana de les dades i els documents als […]

Com es pot acreditar la representació en el procediment administratiu, tant presencialment com electrònicament?

Fins que cada entitat local disposi del registre electrònic general d’apoderaments (com a màxim fins al 2 d’abril de 2021), caldrà articular mecanismes per poder acreditar aquesta representació: Caldrà preveure en els formularis de cada tràmit, en el cas d’actuar en representació de la persona sol·licitant, quina és la forma en què s’acredita aquesta representació. […]