Què cal fer quan es presenten documents en un pendrive?

D’acord amb el que s’estableix a l’article 16.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP), només quan una norma estableixi l’obligatorietat de presentar objectes o documents en un suport específic no susceptible de digitalització (per exemple, pendrive), aquest suport haurà de ser acceptat a l’Oficina d’assistència en […]

Què és el punt general d’accés electrònic?

D’una banda, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP) reconeix a l’article 13.a) el dret de les persones a comunicar-se amb les Administracions públiques en les relacions amb aquestes a través d’un Punt d’Accés General Electrònic (PAGE) de l’Administració. El PAGE, però, no està definit per la LPACAP […]

Què fer quan no es disposa de registre electrònic o no funciona?

L’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP) determina que totes les Administracions públiques (AAPP) han de disposar d’un Registre electrònic general, on s’assentin tots els documents que es presenten davant els òrgans administratius, organismes públics o entitats vinculades o dependents d’aquests. En el mateix sentit, […]

Què pot fer una oficina d’assistència quan li presenten una sol·licitud sense el formulari específic?

L’oficina d’assistència en matèria de registres (OAMR) té l’obligació d’admetre qualsevol escrit i comunicació que es presenti, sempre que vagi adreçat a un òrgan d’una Administració Pública (AAPP). En cas que l’escrit no reuneixi els requisits legals corresponents, es requerirà a l’interessat perquè esmeni o acompanyi els documents preceptius. No obstant això, és convenient que […]

X