L’expedició de còpies autèntiques per les Oficines d’assistència

Tal i com disposa l’article 27.1 de Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP), cada Administració pública ha de determinar els òrgans que tinguin atribuïdes les competències d’expedició de còpies autèntiques dels documents públics administratius o privats. A continuació, l’apartat 4 del mateix article estableix quines són les competències […]

La responsabilitat patrimonial per manca d’avís de notificació

D’acord amb el literal de l’article 41 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP), la persona interessada pot identificar en les seves sol·licituds un dispositiu electrònic i/o una adreça de correu electrònic que serveixin per enviar els avisos a efectes de notificacions. Les Administracions, per tant, hauran […]

La responsabilitat respecte les dades declarades en els formularis

Segons l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP) els interessats es responsabilitzen de la veracitat dels documents que presenten. D’altra banda, d’acord amb l’article 69 de la LPACAP, els interessats es responsabilitzen de què manifesten a les declaracions responsables i comunicacions prèvies, tot advertint que […]

Les caigudes dels serveis de la seu electrònica

En entrades anteriors ja hem fet referència a què la normativa vigent en matèria de procediment administratiu, en concret, l’article 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques, preveu la possibilitat d’ampliar terminis i el deure d’informació en cas que es produeixin incidències tècniques que hagin impossibilitat el […]

X