El còmput de terminis en el cas de registres interadministratius

L’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP) estableix l’obligació de cada Administració de disposar d’un registre electrònic general per a la presentació i recepció de documents. Segons l’apartat quart, epígrafs a) i d), els documents que els interessats dirigeixin als òrgans de les Administracions públiques […]

És l’autònom un subjecte dels definits a l’art.14 de la Llei 39/2015?

Segons l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP), els autònoms no estan obligats a relacionar-se electrònicament amb les Administracions públiques. Aquest fet pot generar problemes de no homogeneïtat en els procediments, per exemple, amb les comunicacions prèvies o llicències d’activitats. No obstant, convé destacar que la […]

Existeixen les “còpies compulsades” en el marc de la Llei 39/2015?

Encara que la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP) no ho indiqui expressament, de la lectura de l’article 27 es pot inferir que en el marc de la LPACAP no té sentit parlar de còpies compulsades, ja que totes les còpies en el format que sigui, són còpies […]

X