Cal arxivar els documents presentats en format paper?

Els documents que la ciutadania presenti de manera presencial en les Oficines d’assistència en matèria de registres (OAMR) hauran de ser digitalitzats, d’acord amb l’establert als articles 16 i 27 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP), per a la seva incorporació a l’expedient administratiu electrònic, amb […]

Com cal actuar si es produeixen incidències tècniques que afectin al compliment de terminis?

El funcionament electrònic de totes les Administracions exigeix prendre en consideració les noves dinàmiques que es poden produir en la tramitació dels diferents procediments. En particular, cal tenir en compte les repercussions que poden tenir les incidències tècniques, en els terminis administratius.En aquest sentit, l’art. 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu […]

Com es garanteix l’accés dels interessats a l’expedient electrònic?

Les persones interessades tenen dret a conèixer l’estat de tramitació dels procediments en què tinguin la condició d’interessats i a accedir a dades i a documentació de l’expedient. Per això, des del gestor d’expedients electrònics de cada Administració Pública, caldrà fer una publicació automàtica a la carpeta ciutadana de les dades i els documents als […]

Com es pot acreditar la representació en el procediment administratiu, tant presencialment com electrònicament?

Fins que cada entitat local disposi del registre electrònic general d’apoderaments (com a màxim fins al 2 d’abril de 2021), caldrà articular mecanismes per poder acreditar aquesta representació: Caldrà preveure en els formularis de cada tràmit, en el cas d’actuar en representació de la persona sol·licitant, quina és la forma en què s’acredita aquesta representació. […]

Com garantir el dret dels interessats a no aportar dades o documents que ja obren en poder de les Administracions?

D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP), les Administracions públiques (AAPP) no han de requerir als interessats dades o documents no exigits per la normativa reguladora aplicable, que hagin estat elaborats per qualsevol Administració o que hagin estat aportats anteriorment per l’interessat a qualsevol Administració.Com qüestió […]

Com garantir que la Carpeta Ciutadana contingui tots els tràmits?

La normativa vigent en matèria de procediment administratiu obliga totes les Administracions Públiques a facilitar per mitjans electrònics l’estat de tramitació dels procediments a les persones que tinguin la condició d’interessades. Això vol dir que cada Administració té l’obligació de fer efectiu aquest dret a la seva seu electrònica però garantint que els sistemes estiguin […]

X