Amb la Llei 39/2015, és obligatòria la publicació en el tauler d’edictes a efectes administratius en un procediment?

L’article 44 la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP) ordena que en els casos de notificacions infructuoses, la notificació s’ha de practicar per mitjà d’anunci publicat al BOE.De forma prèvia i amb caràcter facultatiu, el mateix article preveu la publicació d’un anunci en altres diaris oficials (p.ex. DOGC, […]

X