Segueix existint la diligència d’aprovació en el context electrònic?

Fins ara, una pràctica habitual en la tramitació d’expedients en paper era incorporar un segell als projectes d’obres, les bases de procediments selectius, els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques de contractació pública, etc., una vegada havien estat aprovats per l’òrgan competent a aquests efectes. El segell, a mode de diligència, estava signat […]

X