Quan cal utilitzar un sistema d’identificació o un sistema de signatura? Casos d’ús.

Una de les grans novetats que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP) és la separació entre els sistemes d’identificació i de signatura electrònica. En aquest sentit, la LPACAP determina quins són els mitjans d’identificació i signatura que els interessats poden emprar en el marc d’un procediment […]

Què cal fer quan es presenten documents en un pendrive?

D’acord amb el que s’estableix a l’article 16.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP), només quan una norma estableixi l’obligatorietat de presentar objectes o documents en un suport específic no susceptible de digitalització (per exemple, pendrive), aquest suport haurà de ser acceptat a l’Oficina d’assistència en […]

Què és el punt general d’accés electrònic?

D’una banda, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP) reconeix a l’article 13.a) el dret de les persones a comunicar-se amb les Administracions públiques en les relacions amb aquestes a través d’un Punt d’Accés General Electrònic (PAGE) de l’Administració. El PAGE, però, no està definit per la LPACAP […]

Què fer quan no es disposa de registre electrònic o no funciona?

L’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP) determina que totes les Administracions públiques (AAPP) han de disposar d’un Registre electrònic general, on s’assentin tots els documents que es presenten davant els òrgans administratius, organismes públics o entitats vinculades o dependents d’aquests. En el mateix sentit, […]

Què podem fer si una altra Administració remet documentació en paper?

D’acord amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), com a principi general les Administracions s’han de relacionar entre sí a través de mitjans electrònics. En aquest sentit, el Capítol IV del Títol III de la LRJSP regula com s’han dur a terme aquestes relacions electròniques. Per tant, si una […]

Què s’entén per l’obligació d’incorporar una còpia electrònica certificada d’una resolució a un expedient electrònic?

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, quan determina el contingut que ha de tenir l’expedient electrònic estableix la necessitat d’incloure-hi una còpia electrònica certificada de la resolució adoptada. Des d’un punt de vista pràctic, es podria interpretar que no es tracta d’un altre document, sinó que la resolució que s’incorpora […]

Què s’ha de fer amb la documentació que arriba al registre per correu ordinari, un cop s’ha digitalitzat?

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP) estableix d’una banda, que una de les vies de presentació de documentació per part dels interessats a les Administracions públiques són les oficines de correus, i de l’altra, que amb caràcter general els documents que els interessats hagin aportat al procediment […]

Quines directrius calen per gestionar el procés de digitalització de documents en el registre d’entrada?

Més enllà dels requeriments que la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP), l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat i les Normes Tècniques d’Interoperabilitat estableixen per al procés de digitalització (entenent aquest procés com les variables a tenir en compte a l’hora de configurar la màquina d’escaneig), a la pràctica, caldrà prendre […]

Quins requisits ha de tenir la màquina d’escaneig per digitalitzar documents, d’acord amb la normativa aplicable?

En el marc de desplegament dels projectes de digitalització de la documentació en paper que ha d’ingressar en els sistemes d’informació de les Administracions públiques, cal prendre una sèrie de decisions que la normativa de referència no especifica clarament. Una d’aquestes decisions és determinar quins han de ser els paràmetres específics de configuració de la […]

Quins són els requisits legals per a la expedició de còpies autèntiques?

L’article 27 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP) estableix les condicions de validesa i eficàcia de les còpies de documents emeses per les Administracions públiques. En concret, aquestes s’han d’ajustar al que disposen l’Esquema Nacional de Seguretat, l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat, les Normes Tècniques d’Interoperabilitat i a les […]

X