Cal arxivar els documents presentats en format paper?

Els documents que la ciutadania presenti de manera presencial en les Oficines d’assistència en matèria de registres (OAMR) hauran de ser digitalitzats, d’acord amb l’establert als articles 16 i 27 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP), per a la seva incorporació a l’expedient administratiu electrònic, amb […]

Cal garantir que els expedients iniciats d’ofici es puguin tramitar en electrònic i en paper?

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP) reconeix expressament la iniciació d’ofici dels procediments administratius. En aquest cas, malgrat que el procediment administratiu general i la seva tramitació ha de ser electrònica, caldrà diferenciar si ens trobem davant de subjectes:No obligats a tramitar electrònicament (art. 14.1 LPACAP): la comunicació […]

Com complir amb l’obligació de relació electrònica entre les Administracions catalanes i transparència entre ens?

En l’àmbit de l’Administració pública catalana, l’AOC, a través de la plataforma EACAT, ha previst tota una sèrie de trameses específiques de documentació entre els diferents òrgans administratius. Amb motiu de l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, la necessitat de disposar d’un mecanisme d’enviament de documentació […]

Com es garanteix l’accés dels interessats a l’expedient electrònic?

Les persones interessades tenen dret a conèixer l’estat de tramitació dels procediments en què tinguin la condició d’interessats i a accedir a dades i a documentació de l’expedient. Per això, des del gestor d’expedients electrònics de cada Administració Pública, caldrà fer una publicació automàtica a la carpeta ciutadana de les dades i els documents als […]

Com es pot fer el seguiment de la pràctica efectiva de les notificacions electròniques?

Dos dels recels de les AAPP a l’hora d’implantar la notificació electrònica són, d’una banda, saber si la ciutadania és plenament conscient d’allò que significa donar consentiment a la pràctica de la notificació electrònica i, de l’altra, tenir la certesa que han accedit al contingut de la notificació.Per aquest motiu, i per tal de minimitzar […]

Com es pot organitzar la seguretat de forma integral? Proposta d’organització.

De l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) i l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat (ENI) se’n deriva l’obligatorietat per a totes les Administracions públiques (AAPP) de culminar un Pla d’Adequació a les seves previsions. En concret, a l’hora d’elaborar el Pla d’adequació a l’ENS cal aprovar el document de política de seguretat.A l’hora d’iniciar aquests treballs és important identificar prèviament […]

Com garantir que la Carpeta Ciutadana contingui tots els tràmits?

La normativa vigent en matèria de procediment administratiu obliga totes les Administracions Públiques a facilitar per mitjans electrònics l’estat de tramitació dels procediments a les persones que tinguin la condició d’interessades. Això vol dir que cada Administració té l’obligació de fer efectiu aquest dret a la seva seu electrònica però garantint que els sistemes estiguin […]

Com remetre documentació presentada en una oficina d’assistència en matèria de registres a una altra AAPP destinatària?

La normativa vigent exigeix que les oficines d’assistència en matèria de registres (OAMR) recepcionin documents que vagin dirigits a qualsevol Administració pública. Transitòriament, mentre no existeixi una integració real de tots els registres de les Administracions públiques (AAPP), serà necessari establir un protocol perquè les OAMR puguin donar resposta de forma eficient. Ens podem trobar […]

Com s’ha de dur a terme el tràmit d’informació pública per mitjans electrònics?

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques, pràcticament no ha alterat el règim del tràmit d’informació pública respecte al previst a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú. L’única novetat es troba en la previsió que l’expedient […]

Com s’ha de plantejar la creació del Registre de Funcionaris Habilitats?

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP) determina que les Administracions públiques han de disposar de dos registres (o un altre sistema equivalent), que permetin deixar constància:dels funcionaris habilitats per efectuar còpies autèntiques, de manera que garanteixi que aquestes s’han expedit adequadament; i,dels funcionaris dedicats a assistir els interessats en […]

X