El còmput de terminis en el cas de registres interadministratius

L’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP) estableix l’obligació de cada Administració de disposar d’un registre electrònic general per a la presentació i recepció de documents. Segons l’apartat quart, epígrafs a) i d), els documents que els interessats dirigeixin als òrgans de les Administracions públiques […]

És l’autònom un subjecte dels definits a l’art.14 de la Llei 39/2015?

Segons l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP), els autònoms no estan obligats a relacionar-se electrònicament amb les Administracions públiques. Aquest fet pot generar problemes de no homogeneïtat en els procediments, per exemple, amb les comunicacions prèvies o llicències d’activitats. No obstant, convé destacar que la […]

És obligatori disposar d’un registre electrònic? Normativa d’aplicació després de l’entrada en vigor de la Llei 39/2015

La disposició final setena de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP), disposa que la Llei entrarà en vigor al cap d’un any de la seva publicació al BOE, però exceptua d’aquesta previsió, entre d’altres, els articles referits al registre electrònic, que produiran efectes al cap de dos […]

Es poden fer videoactes dels Plens Municipals?

A dia d’avui les videoactes de Plens no és poden enviar al Departament de Governació de la Generalitat o l’Administració General de l’Estat (AGE). Des de l’AOC s’està treballant conjuntament amb la Generalitat per tal que sigui possible properament l’enviament de l’acta dels acords del plenari complementat, si s’escau, amb un enllaç al document multimèdia del […]

Existeixen les “còpies compulsades” en el marc de la Llei 39/2015?

Encara que la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP) no ho indiqui expressament, de la lectura de l’article 27 es pot inferir que en el marc de la LPACAP no té sentit parlar de còpies compulsades, ja que totes les còpies en el format que sigui, són còpies […]

X