Quins requisits ha de tenir la màquina d’escaneig per digitalitzar documents, d’acord amb la normativa aplicable?

En el marc de desplegament dels projectes de digitalització de la documentació en paper que ha d’ingressar en els sistemes d’informació de les Administracions públiques, cal prendre una sèrie de decisions que la normativa de referència no especifica clarament. Una d’aquestes decisions és determinar quins han de ser els paràmetres específics de configuració de la […]

Quins són els requisits legals per a la expedició de còpies autèntiques?

L’article 27 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP) estableix les condicions de validesa i eficàcia de les còpies de documents emeses per les Administracions públiques. En concret, aquestes s’han d’ajustar al que disposen l’Esquema Nacional de Seguretat, l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat, les Normes Tècniques d’Interoperabilitat i a les […]

Recomanació per al compliment del principi de neutralitat tecnològica

Alguns dels navegadors que hi ha actualment no suporten la màquina virtual de Java, de manera que quan els interessats realitzen tràmits electrònics amb les Administracions Públiques (AAPP) poden trobar-se amb l’inconvenient de que no poden signar amb certificat digital. La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (ja […]

Segueix existint la diligència d’aprovació en el context electrònic?

Fins ara, una pràctica habitual en la tramitació d’expedients en paper era incorporar un segell als projectes d’obres, les bases de procediments selectius, els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques de contractació pública, etc., una vegada havien estat aprovats per l’òrgan competent a aquests efectes. El segell, a mode de diligència, estava signat […]

Ús adequat de la tramesa genèrica

Segons la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques, quan l’Administració responsable d’un procediment concret ha establert de forma expressa formularis específics per presentar sol·licituds o tràmits, els interessats estan obligats a utilitzar-los (article 66.6). Tant és així que “no es tenen per presentats al registre els documents i la […]

X