Com demanen l’alta els ens del sector públic de la Generalitat?

Els responsables dels ens del sector públic de la Generalitat que vulguin sol·licitar l’alta a l’e-TAULER s’han d’adreçar a l’Àrea d’Atenció Presencial i Qualitat de la Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana: atenciopresencial.dgac@gencat.cat

Com he de gestionar els dissabtes, ara inhàbils, a l’e-TAULER?

En virtut de l’article 30.2 de la Llei 39/2015, a partir del dia 2 d’octubre de 2016 tots els dissabtes apareixeran definits per defecte com a tals al calendari de dies inhàbils de l’e-TAULER disponible a la configuració general d’aquest servei a EACAT (v. Manual d’usuari, punt 6.1.2). No obstant això, cal tenir en compte […]

Com obtenir la URL d’una determinada classificació?

Per tal d’obtenir la URL d’una categoria hem d’entrar en el propi anunci classificat amb dita categoria i copiar-la de la classificació que ens interessi:   Mitjançant aquest URL s’accedeix al llistat complet de la classificació:

Com puc destacar un anunci a la part pública?

L’e-TAULER disposa d’una funcionalitat que permet destacar el anuncis a la part pública, en cas que causa de la seva importància, vulguem que siguin visibles en primera instància i no siguin amagats per publicacions posteriors. Podem triar de destacar un anunci en crear mitjançant la icona d’estrella: O podem decidir de remarcar un anunci ja publicat, […]

Com puc sol·licitar un Segell Electrònic de l’AOC?

Segueix els següents passos: 1. Accedir a EACAT > Tràmits > Prestador Consorci AOC > Servei de certificació digital > T-CAT: Sol·licitud i renovació de certificats d'aplicació. El sol·licitant de certificats de dispositiu ha d'accedir a EACAT i identificar-se amb certificat digital. Nota: també pot accedir un usuari amb rol d’editor i deixar la sol·licitud [...]

Com renovar un Segell Electrònic per fer ús dels serveis de l’AOC?

Quan caduca el certificat de segell electrònic que tenim instal·lat a les màquines del Consorci AOC per a la utilització d’alguns serveis que el requereixen (p.e: e-TAULER, e-NOTUM i Via Oberta- AEAT), cal que sol·licitis la renovació a través d’EACAT seguint els passos de la següent FAQ: Com sol·licitar un Segell Electrònic de l’AOC? Només […]

Com sol·licitar el servei e-TAULER?

Per sol·licitar l’e-TAULER, cal: 1. Si ets un ens del sector públic de la Generalitat: Els responsables que vulguin sol·licitar l’alta a l’e-TAULER s’han d’adreçar a l’Àrea d’Atenció Presencial i Qualitat de la Direcció General d’Atenció Ciutadana: atenciopresencial.dgac@gencat.cat 2. Si NO ets un ens del sector públic de la Generalitat: Accedir al tràmit que trobaràs, a […]

Documentació de suport a la integració amb el servei web d’e-Tauler

Consideracions prèvies Per consumir els serveis web d’e-Tauler, cal fer-ho a través de la PCI (Plataforma de Col·laboració Interadministrativa). La PCI és un conjunt de sistemes i components orientats a la total disponibilitat dels serveis amb garanties de màxima seguretat en el servei i en l’accés a les dades. La documentació en aquest enllaç conté […]

Ens dependents i el servei e-TAULER

Les entitats amb personalitat jurídica pròpia (v. Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, article 3.1.b) , però vinculades o dependents d’un ens principal usuari del servei e-TAULER, que no vulguin disposar d’un tauler electrònic propi poden, si així ho sol·licita el responsable de l’e-TAULER de l’ens principal, […]

Es pot substituir el tauler físic per l’electrònic (e-TAULER)?

La Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el seu article 58 sobre la publicació dels actes administratius, apartat tercer, especifica: Les administracions públiques poden substituir o complementar la publicació dels actes i les comunicacions que, per disposició legal o reglamentària, s'han de publicar [...]

Guia de la tramesa interadministrativa d’edictes

Els ens públics donats d’alta a l’e-TAULER poden tramitar anuncis en format electrònic a través d’EACAT, els qual són adreçats als ens receptors, que hauran de gestionar la seva publicació. En aquest document trobaràs un detall de l’esmentada tramesa:

X