Com he de gestionar els dissabtes, ara inhàbils, a l’e-TAULER?

En virtut de l’article 30.2 de la Llei 39/2015, a partir del dia 2 d’octubre de 2016 tots els dissabtes apareixeran definits per defecte com a tals al calendari de dies inhàbils de l’e-TAULER disponible a la configuració general d’aquest servei a EACAT (v. Manual d’usuari, punt 6.1.2). No obstant això, cal tenir en compte […]

Com obtenir la URL d’una determinada classificació?

Per tal d’obtenir la URL d’una categoria hem d’entrar en el propi anunci classificat amb dita categoria i copiar-la de la classificació que ens interessi:   Mitjançant aquest URL s’accedeix al llistat complet de la classificació:

Com puc destacar un anunci a la part pública?

L’e-TAULER disposa d’una funcionalitat que permet destacar el anuncis a la part pública, en cas que causa de la seva importància, vulguem que siguin visibles en primera instància i no siguin amagats per publicacions posteriors. Podem triar de destacar un anunci en crear mitjançant la icona d’estrella:   O podem decidir de remarcar un anunci ja […]

Configuració dels criteris de classificació de l’e-TAULER

A l’apartat de Configuració del servei e-TAULER, accessible només amb el rol d ‘Administrador, la segona pestanya de configuració és la de Criteris de classificació. Els elements de classificació del servei e-TAULER permeten organitzar els anuncis mitjançat una estructura jeràrquica lògica, a fi d’ordenar-los i localitzar-los amb facilitat en ser publicats i arxivats.   Es […]

Documentació de suport a la integració amb el servei web d’e-Tauler

Consideracions prèvies Per consumir els serveis web d’e-Tauler, cal fer-ho a través de la PCI (Plataforma de Col·laboració Interadministrativa). La PCI és un conjunt de sistemes i components orientats a la total disponibilitat dels serveis amb garanties de màxima seguretat en el servei i en l’accés a les dades. La documentació en aquest enllaç conté […]

Ens dependents i el servei e-TAULER

Les entitats amb personalitat jurídica pròpia (v. Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, article 3.1.b) , però vinculades o dependents d’un ens principal usuari del servei e-TAULER, que no vulguin disposar d’un tauler electrònic propi poden, si així ho sol·licita el responsable de l’e-TAULER de l’ens principal, […]

Marc jurídic del servei e-TAULER

A partir del 2 d’octubre de 2016 el marc jurídic aplicable a l’e-TAULER és la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques (en endavant, LPACAP o Llei 39/2015) en tant que legislació bàsica, així com la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les Administracions […]

Mides del logotip al portal ciutadà de l’e-TAULER i diligències.

L’escut o el logotip que són visibles a les diligències i del portal ciutadà han de ser en format JPEG o GIF i es recomana que no superin els 70 píxels d’alçada i 400 d’amplada. L’usuari amb rol d’administrador d’e-TAULER podrà carregar el logotip a l’apartat “Configuració” de l’eina.

Normativa e-Tauler

Cal tenir en compte l’article 23 del model d’Ordenança tipus reguladora de l’administració electrònica de Localret: El Tauler d’edictes electrònic és el mitjà per a la publicació dels anuncis, acords, resolucions i comunicacions emeses per l’Ajuntament de … en exercici de les seves competències d’acord amb les disposicions legals o reglamentàries que així ho estableixin. La publicació […]

Close Bitnami banner
Bitnami