Guia de la tramesa interadministrativa d’edictes

Els ens públics donats d’alta a l’e-TAULER poden tramitar anuncis en format electrònic a través d’EACAT, els qual són adreçats als ens receptors, que hauran de gestionar la seva publicació. En aquest document trobaràs un detall de l’esmentada tramesa:

Normativa e-Tauler

Cal tenir en compte l’article 23 del model d’Ordenança tipus reguladora de l’administració electrònica de Localret: El Tauler d’edictes electrònic és el mitjà per a la publicació dels anuncis, acords, resolucions i comunicacions emeses per l’Ajuntament de … en exercici de les seves competències d’acord amb les disposicions legals o reglamentàries que així ho estableixin. La publicació […]

Close Bitnami banner
Bitnami