Carpeta del Subscriptor: Com fer el Lliurament dels codis PIN i PUK

Des de la web scd.aoc.cat de la Carpeta de subscriptor clicar a “Pendents de lliurar” A continuació es mostraran els certificats que el Responsable de Servei tingui pendent de lliurament. Per buscar el certificat que es vol lliurar, es pot fer una cerca amb l’eina de la dreta o ampliant les peticions que es mostren per […]

Carpeta del subscriptor: Lliurament d’una T-CAT P

Per a procedir al lliurament d’una T-CAT P (en programari) has de seguir els següents passos:Des de scd.aoc.cat, a la pàgina principal anar a “Pendents de lliurar” A continuació se’t mostraran els certificats que el Responsable de Servei tingui pendent de lliurament. Per buscar el certificat que vols descarregar, pots fer una cerca amb la […]

Certificat duplicat per problemes de connexió durant la generació

Primer, caldrà fer la comprovació mitjançant el gestor de testimonis (per a confirmar que la targeta conté els certificats que s’han generat) i a la web de gestió de certificats que el certificat estigui correctament generat. Veure FAQ: Com comprovar si un certificat està correctament emès. Si és així, aquest error pot ser produït per un […]

Certificat T-CAT de pseudònim

1. Què és? La T-CAT de pseudònim és un certificat qualificat d’empleat públic amb pseudònim de nivell alt del Catàleg de certificats del Consorci AOC, específic per a casos on no es poden mostrar les dades del titular. Les dades personals i d’identificació (nom, cognoms, DNI) no apareixen en el certificat, ja que són substituïdes [...]

Certificat T-CAT de Representant

El certificat T-CAT de Representant, és un certificat electrònic de representant davant les AAPP de nivell alt, que consta al Catàleg de certificats emets pel Consorci AOC des de la seva adaptació a la normativa eIDAS. Aquest es demanarà sempre acompanyat d’un arxiu PDF que acrediti el nomenament del representant. El document ha de ser […]

Cicle de vida del certificat d’operador ER T-CAT

Tingueu present que cada vegada que envieu la Fitxa d'Entitat de Registre T-CAT, s'han de indicar totes les dades i tots els operadors, ja que aquesta última fitxa substitueix l'anterior Sol·licitud de certificat d’operador ER T-CAT Quan l’Entitat de Registre T-CAT necessita sol·licitar certificats pels seus operadors, cal que el responsable de servei de l’Entitat [...]

Com comprovar si un certificat està correctament emès?

Amb la targeta generada posada al lector de certificats seguir els següents passos: – Des d’Inici – Tots els programes – CATCert o Safesign Standard (depenent de la versió)  – Gestor del token, Admitració del token o Gestor de testimonis (depenent de la versió). – A través d’aquesta aplicació accedir a la pestanya ID digital […]

Com consultar els certificats de l’Ens a la Carpeta del subscriptor

L’aplicació permet fer una cerca dels certificats emesos de l’ens. Per fer això, des de scd.aoc.cat clicar a “Certificats emesos”             A continuació es mostrarà un llistat del certificats emesos de l’ens. Els certificats poden estar en estat vàlid, revocat, suspès… Per buscar un certificat concret, es pot fer servir la cerca […]

Com denegar una petició de certificats?

L’operador amb el rol d’aprovador a l’aplicació https://scd.aoc.cat  i accedir a “Sol·licituds pendents d’aprovar”                   A continuació es mostraran les peticions en estat pendent. Per buscar la petició que es vol tractar, es pot fer una cerca amb la caixa de cerca de la dreta o ampliant les […]

Com distingeixo el certificat de signatura i el d’autentificació?

En el moment de fer el tràmit amb la T-CAT, després de l’adaptació dels perfils d’aquesta a la normativa eiDAS i la conseqüent separació del certificat d’autenticació i signatura, és possible que determinades aplicacions mostrin els dos certificats i calgui seleccionar el correcte en funció del tipus de tràmit (autenticació o signatura). La manera en […]

Com esborrar una petició de certificats?

L’operador amb el rol d’aprovador ha d’accedir a https://scd.aoc.cat i clicar a “Sol·licituds pendents d’aprovar”                   A continuació es mostraran les peticions en estat pendent. Per buscar la petició que es vol tractar, es pot fer una cerca amb la caixa de cerca de la dreta o ampliant […]

X