Com fer la convocatòria d’un òrgan col·legiat?

Per fer la convocatòria d'un òrgan col•legiat amb e-NOTUM per EACAT, caldrà fer els passos següents: Informar prèviament a tots els membres de l'òrgan col•legiat (o regular-ne l'obligatorietat) que les convocatòries es notificaran per mitjans electrònics, i assegurar que tots els membres tenen les eines i recursos tecnològics necessaris per poder accedir-hi. Entrar a EACAT [...]

Normativa

Normativa General: Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. Segons l’article 17.3, les convocatòries dels òrgans col·legiats es remetran sempre per mitjans electrònics, tret dels casos on l’anterior no sigui possible. Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Estableix el caràcter preferent [...]
Close Bitnami banner
Bitnami