En accedir a e.FACT mitjançant EACAT surt l’error “Operació no permesa”

Aquest error indica habitualment que l’usuari identificat no té permisos del servei, però també pot indicar que l’entitat no ha sol·licitat aquesta modalitat d’accés al servei. Si l’ens si que ha sol·licitat a l’alta del servei, la modalitat d’accés a través del portal de receptor, com usuari d’EACAT, pots consultar a la pestanya “Configuració” >El […]

És obligatori que les empreses emplenin els codis DIR3?

Sí, legalment la factura electrònica ha d’incloure el codi DIR3 del destinatari. Tot i això, a la pràctica els ens no acostumen a gestionar les factures per codi DIR3 sinó que ho fan per NIF, i encara no tots els ens han identificat les seves oficines comptables amb el seu corresponent codi DIR3. Tanmateix, s’està […]

X