En accedir a e.FACT mitjançant EACAT surt l’error “Operació no permesa”

Aquest error indica habitualment que l’usuari identificat no té permisos del servei, però també pot indicar que l’entitat no ha sol·licitat aquesta modalitat d’accés al servei. Si l’ens si que ha sol·licitat a l’alta del servei, la modalitat d’accés a través del portal de receptor, com usuari d’EACAT, pots consultar a la pestanya “Configuració” >El […]

És obligatori que les empreses emplenin els codis DIR3?

Sí, legalment la factura electrònica ha d’incloure el codi DIR3 del destinatari. Tot i això, a la pràctica els ens no acostumen a gestionar les factures per codi DIR3 sinó que ho fan per NIF, i encara no tots els ens han identificat les seves oficines comptables amb el seu corresponent codi DIR3. Tanmateix, s’està […]

Factura electrònica: fonaments jurídics

El concepte de factura electrònicaLa factura electrònica és un document amb el mateix contingut que una factura tradicional en paper, que tanmateix, es presenta en format digital i que s’ha de signar amb un certificat d’una entitat de certificació reconeguda. Si cerquem una definició específica, podem recórrer a l’article 1 de la Llei 56/2007: “La […]

Filtre de factures

Com es crea un filtre al llistat de factures? Per crear un filtre, hem d’anar a l'opció “Utilitats” de la pantalla d'accés Seleccionem l'opció: “Editar i crear filtres” Seleccionem l'opció: “Nou filtre” Indicarem el nom amb el qual volem identificar el filtre i marcarem els camps amb els valors que volem filtrar al llistat de [...]

Incorporació d’estats al Punt General d’Entrada d’e.FACT (01/02/2017)

La incorporació d’estats al Punt General d’Entrada d’e.FACT es va realitzar el dia 01 de febrer de 2017. A continuació, es presenten els canvis que es van aplicar: 1.- Objectiu: Incorporar les adaptacions necessàries al Punt General d’Entrada de Factures (PGE, en endavant) del servei  e.FACT per complir amb els requisits exigits als PGE tal […]

Integració amb l’e.FACT

Com integrar-se amb l'e-FACT? Per a rebre factures a través dels sistemes d’informació propis has de seguir la documentació tècnica d’integració via sFTP  de la guia d’integració al Hub d’eFACT. Cal que a banda, s'hagi tramès el formulari de sol·licitud d'alta del servei que trobaràs a EACAT Tràmits > prestador Consorci AOC, Servei CAOC – Sol·licitud de serveis > Tràmit [...]

La signatura electrònica de les factures

La signatura electrònica reconeguda és un sistema d’acreditació que permet verificar la identitat de les persones i té el mateix valor que la signatura manuscrita; per tant, autentica les comunicacions generades pel signant. En aquest sentit, la signatura electrònica reconeguda constitueix una evidència legal que la dota de valor probatori, de manera que no es pot negar el […]

Per què no puc veure el CUPS i altres dades al portal del receptor ?

El portal del receptor només informa d’una sèrie de camps del contingut facturae que s’han definit com a bàsics. D’aquesta manera, tot i que e.FACT accepta aquelles factures que inclouen en les extensions camps “utilities” com és aquest camp, aquestes no són homogènies per tots els proveïdors i no estan homologades pel Ministeri d’Indústria, Energia […]

Per què rebo e-mails de l’e.FACT sobre fitxers sense descarregar?

El servei de facturació electrònica del Consorci AOC ofereix un sistema d’alertes als ens que hagin integrat els seus programaris de comptabilitat a l’e.FACT. Aquestes alertes s’envien a la bústia de correu indicada en el formulari d’alta de l’e.FACT en l’apartat “Correu electrònic de recepció d’alertes”. Aquestes alertes informen a l’ens si té fitxers (factures, […]

X