En accedir a e.FACT mitjançant EACAT surt l’error “Operació no permesa”

Aquest error indica habitualment que l’usuari identificat no té permisos del servei, però també pot indicar que l’entitat no ha sol·licitat aquesta modalitat d’accés al servei. Si l’ens si que ha sol·licitat a l’alta del servei, la modalitat d’accés a través del portal de receptor, com usuari d’EACAT, pots consultar a la pestanya “Configuració” >El […]

És obligatori que les empreses emplenin els codis DIR3?

En teoria sí. A la pràctica aquests codis no seran d’utilitat per a la gran majoria de les Administracions públiques catalanes que només tenen un codi DIR3 donat d’alta. En aquests casos, si l’empresa proveïdora no complimenta els codis DIR3 no suposarà cap problema pràctic. Les Administracions públiques catalanes sempre podran rebutjar les factures si […]