Liquidacions

Un cop acabat i liquidat el contracte i les seves possibles pròrrogues (si n’hi ha) s’ha d’informar al Registre la liquidació del contracte. En l’apartat de lots/pròrrogues pendents de liquidació es pot fer una cerca de tots els contractes amb lots que la seva data de fi prevista ja ha passat i no estan extingits […]

Prorrogues

Introducció de prorrogues Al moment d’introduir pròrrogues a l’RPC, s’han de tenir en compte les següents consideracions: No s’ha de realitzar la liquidació de forma prèvia a la introducció de la/es pròrroga/es, s’han d’anar informant les pròrrogues que tingui el contracte i un cop acabada la darrera pròrroga s’ha d’informar la liquidació global del contracte […]

Tramesa de contractes al RPC

L’opció de tramesa permetrà als responsables dels organismes contractants enviar les dades introduïdes cap a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, per la seva posterior validació o, en el seu cas, el retorn cap a l’organisme contractant per a que, en el seu cas, l’esmeni o el validi si les dades fossin correctes. Fins que […]