Adjuntar documents

En el cas de que l’import adjudicat del lot superi els 600.000 euros, si es tracta d’obres, concessions d’obres publiques, gestió de serveis públics i contractes de col·laboració entre el sector públic i el sector privat; 450.000 euros, si es tracta de subministraments, i 150.000 euros, en els de serveis i en els contractes administratius […]

Càrrega de menors

Per poder realitzar la càrrega de menors via Excel, es necessari descarregar-se el fitxer de la plantilla de càrrega que trobem a Càrrega de fitxers i emplenar tots els camps per a cada un dels contractes que s’introdueixen. Es pot descarregar la plantilla en blanc amb només l’estructura de les columnes o es pot descarregar […]

Com puc donar d’alta un nou Administrador d’Entitat al RPC

Per tal de sol·licitar una nova alta o modificació de l’usuari Administrador d’Entitat al RPC, cal que ens enviïs el formulari d’alta del servei amb les dades del nou administrador, a través d’EACAT, de la manera indicada en aquest enllaç. A través del mateix formulari pots comunicar la baixa d’un administrador, seleccionant “Modificació”, en l’apartat […]

Contracte retornat a RPC

Un contracte introduït al Registre Públic de Contractes pot estar retornat a l’òrgan contractant per part de la Junta Consultiva per la seva correcció de determinades dades. Aquest estat informa a l’usuari que te contractes retornats, prèvia revisió de les seves dades per part dels serveis tècnics de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. Per a poder […]

Contractes de subministraments agregats per preu unitari

En el cas de contractes de subministraments agregats per preu unitari, en què tens un preu per unitat de producte però no saps a l’hora d’informar les dades del contracte en el Registre el nombre d’unitats que finalment es contractarà (ja que depèn de les necessitats que vagi tenint l’organisme contractant), s’ha d’informar en l’RPC […]

Contractes sense despesa

En el cas dels contractes que no tenen despesa, normalment contractes de gestió de serveis públics i administratius especials, s’han d’informar amb imports 0. Per poder informar al Registre que tenen un import 0 tant de licitació, com de valor estimat i adjudicació, cal marcar el “flag” d’imports a determinar, ja que si no està […]

Contractes/lots deserts

En el cas de contractes o lots dintre del contracte que hagin estat declarats com a deserts, s’han d’informar al Registre fent constar que son deserts marcant el “flag” de lot desert que hi ha a les dades del lot. En el cas de que a les dades del lot es marqui el camp de […]

Correcció de dades

Des de la opció “Correcció de dades”, es poden modificar les dades relacionades amb els contractes introduïts (lots, modificacions, anualitats, pròrrogues, etc.). Des d’aquesta opció, també es poden afegir nous elements relacionats amb el contracte (noves pròrrogues, noves modificacions de lot, etc.) Només es podran modificar les dades dels contractes retornats o amb estat “Organisme [...]

Dades bàsiques del contracte

Les dades bàsiques del contracte, NO es poden modificar a posteriori d’haver-lo gravat. En cas d’equivocació, s’ha d’anul·lar el contracte i tornar-lo a crear. Això es degut a que en funció d’aquestes dades, la resta de la fitxa del contracte incorporarà unes dades o unes altres i les validacions poden variar: Grup de contracte Tipus […]

Derivats d’acord marc

Al Registre Públic de contractes no s’informen els acords marcs només els derivats. En informar com a procediment d’adjudicació “derivat d’acord marc” es obligatori informar en el camp de sistema de racionalització de la contractació “Acord marc”. Al fer això apareix a sota d’aquest camp un nou desplegable on s’ha de triar l’Acord marc del […]

Fases de la tramesa de contractes al RPC

El Registre Públic de Contractes estableix un circuit per la introducció i validació de la informació relativa als contractes, que passa pels següents estats:  Organisme Contractant: la informació ha estat introduïda per l’organisme contractant però no s’ha tramés a la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa per a la seva comprovació. Junta […]

Informar anualitats

Sempre que un contracte (qualsevol dels seus lots) comenci i acabi en anys diferents (encara que la duració total sigui inferior a un any), el contracte és considerat com a plurianual. En el cas dels contractes plurianuals es obligatori informar en les dades del lot el camp “Data d’acord de govern/Òrgan competent”. Si el contracte […]

X