FAQ – Acrònims utilitzats per classificar les FAQ

La secció de Preguntes Freqüents (FAQ)  de Suport del web del Consorci, relaciona les preguntes  més usuals que els usuaris fan al Centre d’Atènció a l’Usuari. Aquestes preguntes s’han classificat en les categories següents: Catàleg de tràmits (CT) Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) El meu ens (EME) El meu espai (EMS) Preguntes […]