1.0 A destacar:

Des  l’1 de juny de 2015, el Consorci AOC posa a disposició de les administracions locals catalanes, una nova tramesa d’EACAT Tràmits que permet gestionar la comunicació dels edictes de notificació al Tauler Edictal Únic (TEU) del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). A continuació pots trobar algunes FAQ’s amb informació sobre el funcionament del servei.

1.2 Com es regula el TEU?

La regulació del TEU és continguda a la versió consolidada del Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial “Boletín Oficial del Estado”.

1.3 Quan entra en vigor el TEU?

A partir de l’1 de juny de 2015, tots els edictes de notificació s’hauran de publicar al TEU del BOE, tant pel que fa als procediments que s’iniciïn amb posterioritat a aquesta data com als ja iniciats.  

1.4 Quin són els anuncis de notificació?

Són els anuncis que qualsevol Administració Pública ha de publicar quan els interessats en un procediment siguin desconeguts, s’ignori el lloc o el mitjà de la notificació, o bé un cop s’hagi intentat, no s’hagi pogut practicar.

1.7 Avantatges de la tramesa al TEU d’EACAT

Accés centralitzat mitjançant les pantalles de la tramesa a EACAT Tràmits o integració a través de Serveis Web. Gestió dels usuaris a través d’EACAT, de la mateixa forma que es fa amb la resta de trameses d’aquesta plataforma. Signatura electrònica de la tramesa mitjançant un segell electrònic del Consorci AOC. Per accedir a la tramesa […]

1.8 Com es pot accedir a la tramesa al TEU?

Cal utilitzar el certificat digital reconegut del Consorci AOC (T-CAT o T-CAT P) per autenticar-se i accedir a la tramesa al TEU. Les trameses electròniques que s’envien al BOE són signades amb un segell electrònic del Consorci AOC.

X