2.5 Com es crea un nou anunci?

En accedir a aquesta modalitat a través del botó corresponent (v. 2.4), apareix el formulari de creació d’un nou anunci: 1. Títol de l’anunci: camp de text en castellà que es construeix de manera automàtica amb el nom de l’ens emissor de l’anunci, el text informat en el camp Procediment (v. punt 5), singular o plural (v. […]

2.8 Funcionalitats de la tramesa al TEU d’EACAT

Enviament dels anuncis de notificació al TEU. Actualització del seu estat. Consulta de les trameses. Es poden anul·lar les trameses fetes a través de la tramesa al TEU d’EACAT: Consulteu més informació a la FAQ Anul·lació d’un edicte de notificació al TEU (Tauler Edictal Únic) Funcionalitats no incloses a la versió actual de la tramesa […]

2.9 Modalitats de la tramesa al TEU

La tramesa al TEU es podrà realitzar a través de: pantalles web d’EACAT la integració mitjançant serveis web. La documentació d’integració està disponible al portal de suport del Consorci AOC, dins del servei EACAT: aoc.cat. Els ens pertanyents al Sector Públic de la Generalitat de Catalunya poden fer fer la publicació al DOGC i al […]

3.1 Quan es publiquen al TEU els anuncis de notificació?

El BOE es publica tots els dies de l’any, excepte els diumenges. Si s’ha triat una data de publicació inclosa dins dels tres dies hàbils posteriors al dia de l’enviament de la tramesa, el TEU assignarà la data més òptima possible i, en cas que la data proposada per l’ens no pugui respectar-se, el sistema retorna […]

3.2 Codi DIR3 i relació amb la tramesa d’anuncis de notificació al BOE

DIR3 (Directori Comú d’Unitats Orgàniques i Oficines) és una aplicació de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques, que proporciona un Inventari unificat i comú a l’Administració de les unitats orgàniques i organismes públics existents a cada moment. Cada Administració s’encarrega d’actualitzar directament, les dades de la seva estructura en aquest directori. Els ens que vulguin enviar […]

3.4 Qui pot enviar trameses al TEU?

La tramesa al TEU d’EACAT s’activarà per a totes les administracions locals catalanes adherides a EACAT que no manifestin de manera expressa la seva voluntat de fer-ho directament al Sistema Integrat del Tauler Edictal de l’AEBOE (SITE). D’acord amb el que ens ha informat el BOE, ambdós canals són mútuament excloents: si s’utilitza la tramesa […]

3.5 Quina és la diferència entre publicació en extracte i publicació íntegra?

Quan la notificació per mitjà d’anuncis pugui suposar la lesió de drets o interessos legítims, el text de l’anunci haurà de remetre’s en forma extractada. L’extracte conté una succinta indicació del contingut de l’acte i del lloc on els interessats podran comparèixer, en el termini que s’estableixi, per a coneixement del contingut íntegre de l’acte […]

3.6 Quins són els idiomes de publicació dels anuncis de notificació al BOE?

El text dels anuncis de notificació s’enviarà redactat en castellà, tant pel que fa al camp de Descripció com al de Contingut principal en castellà. No obstant això, les Administracions podran també remetre la versió del text en llengua cooficial, per a la seva publicació al costat de la versió en castellà (v. 2.5)

X