GS – Avisos dels tràmits EACAT que es registren d’entrada

La subscripció als avisos et permet indicar si vols rebre o no, amb periodicitat diària, un únic correu electrònic d’avís amb el resum dels assentaments d’entrada que ha rebut el teu organisme. Recorda que els serveis afectats són només en els quals es tramita fent servir formularis web. Per tant, els serveis que es tramiten […]

GS – Per què un usuari no pot veure un servei autoritzat pel gestor?

El més comú sol ser que l’usuari no hagi tancat la sessió un cop autoritzat. Per tal que l’assignació dels permisos sigui efectiva, cal que l’usuari tanqui totes les finestres del navegador i torni a accedir a EACAT. També és possible que manqui algun dels permisos necessaris per poder visualitzar el servei. Veure FAQ: De […]

GU – Com crear grups d’usuaris?

Com crear grups d’usuaris?1. Què és un grup d'usuaris?La creació de grups d’usuaris és una funcionalitat vinculada a la Gestió d’usuaris d’EACAT-Tràmits, que facilita l’agrupació d’usuaris d’una entitat d’acord amb la lògica que es vulgui donar. Per exemple, es poden crear grups segons una lògica orgànica, d’acord amb els òrgans de l’ens (Secretaria, Intervenció, etc.); […]

GU – Com crear un informe on es relacionin ususaris i rols?

S’ha millorat puntualment la Gestió d’usuaris d’EACAT per tal que resulti més fàcil i usable per als gestors d’usuaris de cada ens, tot creant un nou informe que relaciona els usuaris de l’ens amb els rols que tenen assignats. L’informe Usuaris/Rol es pot crear des de la Secció Configuració/Usuaris; un cop aquí cal prémer Usuaris/Rol, tal […]

GU – Com em puc donar d’alta a EACAT?

A cada entitat adherida a l’Extranet de les Administracions Públiques Catalanes , EACAT, hi ha un gestor d’usuaris que es designa en el moment de realitzar l’adhesió (o posteriorment, si és necessari) , és aquesta la persona responsable de donar d’alta els usuaris a EACAT. Per donar-te d’alta a EACAT, doncs, has de parlar amb […]

GU – Com es pot consultar la contrasenya d’accés d’un usuari a EACAT?

L’usuari gestor no pot visualitzar la contrasenya d’accés d’un usuari donat d’alta al seu ens. En el moment de l’alta de l’usuari per part del gestor, aquest rep un correu a l’adreça indicada a EACAT, informant de la contrasenya d’accés, en cas que no sigui usuari d’ATRI (perquè podria accedir amb les mateixes credencials). D’altra […]

GU – Com pots deshabilitar l’accés a la plataforma de manera temporal?

Existeix l’opció de definir, a la fitxa d’un usuari, si aquest està Actiu o Inactiu. El fet d’inactivar un usuari implica que aquest no podrà accedir a la plataforma mentre estigui en aquest estat. Pot ser una utilitat necessària en els casos que l’usuari hagi de deixar d’accedir de manera temporal, per exemple, en una […]

GU – Com puc assignar permisos d’un servei a un usuari d’EACAT?

Si ets gestor d’usuaris, pots assignar permisos dels serveis disponibles pel teu organisme, des de la pestanya Configuració.   Un cop en aquesta àrea, pots escollir assignar els permisos des de l’apartat usuaris (escollir un usuari i assignar-li un servei concret) o des de l’apartat Serveis (escollir un servei i assignar-li els usuaris) Assignar permisos des […]

GU – Com puc donar d’alta/baixa un usuari a EACAT?

Si ets el gestor d’usuaris de la plataforma d’EACAT d’un ens adherit, per donar d’alta un nou usuari has d’accedir a la pestanya “Configuració” . A continuació cal prémer  el botó “Nou usuari” i omplir la fitxa amb les dades de l’usuari. És molt important que si es tracta d’un usuari de la Generalitat, que […]

GU – Com se li comunica la contrasenya a un nou usuari d’EACAT?

L’usuari rep un correu electrònic informant de l’alta i de les dades d’accés a la plataforma quan el gestor d’usuari finalitza d’alta. Un cop l’usuari, accedeixi per primer cop a la plataforma, el sistema obligarà a canviar la contrasenya inicial, per una de personal. En qualsevol moment pot modificar aquesta contrasenya també, des de l’apartat […]

GU – El secretari ha de sol·licitar permís per a cada servei d’EACAT?

Per a evitar haver d’assignar els rols de signatura de tots els serveis de tramitació als usuaris secretaris de l’ens, el gestor d’EACAT, pot seleccionar l’opció Els podrà editar i signar tots a l’apartat Personalització de la fitxa de dades d’usuari. Això farà que automàticament l’usuari disposi del permís de signatura de tots els serveis de […]

GU – En donar d’alta un usuari a EACAT, cal escollir Món Local o ATRI?

La definició del col·lectiu en la fitxa d’alta d’un usuari, serveix per  a definir que un determinat usuari que disposa d’accés al portal corporatiu de l’empleat públic de la Generalitat, pugui accedir a EACAT amb les mateixes credencials d’accés que fa servir per ATRI.   Si l’usuari que es vol donar d’alta no té accés […]

X