Quines evidències documentals genera el servei CÒPIA?

El servei retornarà com a resultat de la generació de la còpia el document en format PDF i un fitxer XML amb les metadades del document i del propi procés: El document resultant és un PDF i, en el cas que incorpori una signatura, aquesta serà del tipus PAdES-LTV. Per tal de poder incorporar un […]

Quines metadades es generen de la còpia autèntica?

N’hi ha algunes que genera el servei automàticament i altres que s’han d’informar en el moment de fer la petició de la còpia, ja sigui en la modalitat d’integració com mitjançant l’aplicació web de l’EACAT:   Metadada Descripció Responsable (modalitat integració Responsable (modalitat aplicació web EACAT) Assumpte breu resum sobre el tema/assumpte del document S’ha […]

Quines metadades es mostren visualment en el document còpia autèntica?

Quan es genera la còpia autèntica i s’ha demanat que les metadades es visualitzin en el document PDF, les metadades que es mostren són les següents: Metadada Descripció Nom de l’ens Nom de l’ens que genera la còpia Òrgan Nom de l’òrgan que genera la còpia Títol Títol o nom de  la còpia Origen del […]

Quins rols d’usuaris existeixen en l’aplicació CÒPIA?

A l’aplicació web de CÒPIA existeixen dos tipus d’usuaris, que no són excloents: Administrador del servei Generador de còpies Important: l’assignació d’aquests rols ho fa al gestor d’usuaris del teu organisme L’administrador del servei té habilitades les següents funcionalitats: Gestió de les plantilles que té la finalitat de configurar certs paràmetres de l’aplicació per facilitar […]

Quins són els components que conformen el servei CÒPIA?

El servei CÒPIA està conformat per 4 components principals: Una aplicació nativa que actua com un pont entre el maquinari d’adquisició d’imatges (escàner, càmera) i l’aplicació web del servei. Més informació a: Com instal·lar l’aplicació nativa al meu ordinador? Un conjunt de serveis web REST per facilitar la integració entre els sistemes de gestió o […]

Quins tipus de còpia autèntica genera el servei CÒPIA?

El servei permet la generació dels següents tipus de còpies autèntiques: Generació d’una còpia electrònica autèntica a partir d’un document original en paper o en un suport no electrònic susceptible de ser digitalitzat. Generació d’una còpia en paper autèntica de documents públics electrònics. Generació d’una còpia electrònica autèntica d’un document electrònic original o d’una còpia […]

X