Càrrega de menors

Per poder realitzar la càrrega de menors via Excel, es necessari descarregar-se el fitxer de la plantilla de càrrega que trobem a Càrrega de fitxers i emplenar tots els camps per a cada un dels contractes que s’introdueixen.

Es pot descarregar la plantilla en blanc amb només l’estructura de les columnes o es pot descarregar la plantilla per a un organisme contractant concret. En aquest cas ens apareixerà a l’arxiu emplenada la columna amb l’organisme contractant especificat, i a més en alguns camps es tindrà un desplegable amb els seus possibles valors.

A més hi ha disponible un fitxer Excel d’instruccions, on es descriuen tots els camps i es defineix la seva obligatorietat, també s’informen els codis a introduir per als camps en que es necessària la codificació del mateix.

En el moment de carregar el fitxer, si es deixa marcat el “flag” de Càrrega amb tramesa a la JCCA, els contractes que es carreguin al sistema i no tinguin errors passaran directament a l’estat Junta Consultiva per a la seva validació.

Si realitzem la tramesa desmarcant el “flag”, els contractes també es carregaran al programa RCP, però en aquest cas, quedaran tots ells en estat Organisme contractant, i es necessari fer la seva tramesa a la Junta Consultiva.

En el cas  de càrregues de fitxers amb errors en les que també hi hagi  contractes  correctes, es recomanable esborrar els contractes ja carregats correctament del fitxer alhora de fer la següent càrrega amb les correccions. Si no es fa així, al tornar a intentar carregar els contractes correctes el sistema ens donarà un missatge d’error dient que “No es pot modificar un contracte tramés a la JCCA”.

En l’apartat de resultat de les càrregues podem veure si la càrrega ha finalitzat o esta pendent d’executar-se (les càrregues de fins 200 línies es fan al moment), si el resultat de la càrrega es correcte o amb errors i els informes de resultats i d’errors.

En el cas que el resultat de la càrrega sigui “amb errors” pot ser que tots els contractes que hi havia al fitxer tinguin errors i per tant només hi haurà un informe d’errors o que hi hagi en el fitxer també contractes correctes. En aquest cas a més de l’informe d’errors hi haurà un informe de resultat que indiqui quins contractes del fitxer s’han pogut carregar correctament en el Registre Públic de Contractes.

En el cas  de càrregues de fitxers amb errors en les que també hi hagi  contractes  correctes, es recomanable esborrar els contractes ja carregats correctament del fitxer alhora de fer la següent càrrega amb les correccions. Si no es fa així, al tornar a intentar carregar els contractes correctes el sistema ens donarà un missatge d’error dient que “No es pot modificar un contracte tramés a la JCCA”.

Alhora d’omplir les dades de la plantilla excel per fer la càrrega cal tenir en compte:

  • El camp “tipus de subministrament” només s’ha d’informar en el cas de contractes de subministraments
  • El camp “modalitat de determinació de preus” només s’ha d’informar en el cas de contractes de serveis
  • El camp “municipi de l’adjudicatari” s’ha d’omplir amb el codi INE (en el cas de que no conegueu el codi del municipi en qüestió hi ha un llistat amb tots els codis en la pestanya municipi del excel d’instruccions)
  • En el cas d’adjudicataris estrangers cal informar el país de l’adjudicatari i en el camp “municipi de l’adjudicatari” cal posar com a codi: 99999
  • Les dades del termini (en anys, mesos i dies) només son obligatòries en el cas de no informar la data de fi prevista d’execució del contracte.
Aquesta informació ha estat útil? NoSí
El 38% l'ha trobat útil (16 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

CA ES EN