Casos d’ús

En aquest apartat s’expliquen els casos d’ús més habituals en l’ús de les notificacions electròniques, i s’inclouen les actuacions que cal tenir en compte en cada cas i alguns models d’exemple.

En les convocatòries d’ajuts, subvencions o prestacions socials, els ens locals poden incloure en les bases reguladores la possibilitat de notificar electrònicament les resolucions amb el consentiment de l’interessat, o l’obligatorietat en cas que aquesta estigui convenientment regulada per als col·lectius a qui s’adreça la convocatòria.

En qualsevol cas, caldrà realitzar les següents adaptacions:

  • Adaptar les bases reguladores de la convocatòria, on quedi regulat com es faran les notificacions electròniques i els mecanismes d’accés, i si aquestes seran obligatòries o requeriran el consentiment de l’interessat. En cas que siguin obligatòries, caldrà indicar quina és la norma que en regula l’obligatorietat
  • Modificar el formulari de sol·licitud de l’ajut, subvenció o prestació social, perquè inclogui una casella en la qual es reculli el consentiment de l’interessat a rebre les notificacions electròniques (en cas que sigui opcional). Aquesta modificació cal fer-la tant al formulari en paper, com al formulari electrònic

La convocatòria dels òrgans col·legiats (Junta de Govern, Ple, etc.) es pot notificar electrònicament i cal garantir que s’ha posat a la seva disposició amb una antelació mínima de 48 hores.

Per fer-ho, cal informar-ne prèviament a tots els membres de l’òrgan col·legiat que les convocatòries es notificaran per mitjans electrònics, i com s’hi podrà accedir. L’administració pot optar per la voluntarietat i recollir el consentiment de cada membre per poder-li fer la notificació de la convocatòria per via electrònica, o pot regular-ne l’obligatorietat. En el cas de regular-ne l’obligatorietat, caldrà que l’administració posi els mitjans necessiaris perquè que tots els membres disposin de les eines i recursos tècnologics per poder accedir-hi.

La convocatòria dels òrgans col·legiats (Junta de Govern, Ple, etc.) es pot realitzar amb la funcionalitat de Grup de Destinataris de l’e-NOTUM ja que permet crear un llistat de destinataris, en aquest cas, els membres de l’òrgan col·legiat i fer la gestió conjunta de les notificacions sense necessitat de tramitar-les de forma individualitzada

Podeu trobar més informació sobre la Convocatòria dels òrgans col·legiats al web del Consorci AOC.

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
Close Bitnami banner
Bitnami