Dades personals

Què són?

Totes les persones tenim el dret fonamental a la protecció de les nostres dades personals. S’entenen com a dades personals totes aquelles dades referents a la nostra persona que ens identifiquen o ens poden arribar a identificar, com ara el nom, cognoms, DNI, adreça postal, adreça electrònica, número de telèfon, fotografies, etc.

El dret a la protecció de les nostres dades personals implica la possibilitat de controlar què es fa amb aquestes dades, és a dir, de saber qui té informació sobre nosaltres, quina és aquesta informació, d’on prové, per a quina finalitat es tenen les dades i a qui es faciliten, en tant que es tracta d’informació que no pertany a qui la gestiona, sinó al titular de les dades.

Marc normatiu

El dret a la protecció de dades personals deriva de l’article 18 de la Constitució espanyola i es reconeix a l’article 31 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i queda regulat pel següent marc normatiu:

 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, (en endavant LOPD) que disposa en el títol III (articles 13 a 19) l’exercici dels drets de les persones.
 • Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (en endavant RLOPD), que disposa en el títol III (articles 23 a 36) el règim general de funcionament i exercici dels drets de les persones.
 • Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
 • Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Drets dels titulars

Els drets que la LOPD reconeix al titular de les dades objecte de tractament són els següents:

 • DRET D’ACCÉS
  És la facultat o capacitat que es reconeix a l’afectat de conèixer la informació de les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament, l’origen d’aquestes i les cessions o comunicacions realitzades o que es preveuen realitzar. L’afectat té dret a contrastar que la Llei es compleix i a detectar possibles incompliments per part de les entitats que tractin les seves dades.
 • DRET DE RECTIFICACIÓ
  És la facultat o capacitat de l’afectat que permet instar el responsable del fitxer a complir amb l’obligació de mantenir l’exactitud de les dades, rectificar les dades de caràcter personal quan siguin incompletes o inexactes, per tal que el tractament reflecteixi de forma fidel la realitat. Quan les dades rectificades hagin estat cedides prèviament, el responsable del fitxer haurà de notificar la rectificació efectuada al cessionari de la informació.
 • DRET DE CANCEL·LACIÓ
  És la facultat o capacitat de l’afectat que permet instar el responsable del fitxer perquè s’excloguin del tractament dades de caràcter personal (el dret pot referir-se tant a la totalitat de les dades, com a alguna de les dades concretament) i cancel·lar les dades quan siguin inexactes, o bé siguin inadequades o excessives, o quan el tractament no s’ajusti a la Llei. En definitiva, el dret de cancel·lació pot arribar a suposar la resolució de la relació amb el responsable del fitxer per la voluntat unilateral de l’interessat.
  Quan les dades cancel·lades hagin estat cedides prèviament, el responsable del fitxer haurà de notificar la cancel·lació efectuada al cessionari. No obstant això, les dades de caràcter personal hauran de ser conservades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables o, si s’escau, en les relacions contractuals entre la persona o entitat responsable del tractament i l’interessat.
  En definitiva, s’estableix en la Llei la possibilitat que el responsable del fitxer s’oposi a la sol·licitud de cancel·lació quan hi hagi causes que justifiquin la conservació de les dades, ja sigui en el marc legal del tractament o a causa de l’existència d’alguna relació contractual entre l’interessat i el responsable del fitxer que haurà de ser resolta abans de procedir a la cancel·lació.
 • DRET D’OPOSICIÓ
  Aquest dret consisteix en la negativa a la continuació del tractament i la cancel·lació genèrica respecte de les dades objecte de tractament. Aquest dret també es refereix al possible rebuig de finalitats concretes a les quals es puguin destinar les dades (per exemple, oposició de l’interessat al tractament de les seves dades amb finalitats publicitàries) i el rebuig de la comunicació de dades (oposició a la cessió de les seves dades a tercers).

Procediment d’exercici dels drets

L’exercici dels drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació o d’oposició, haurà de portar-se a terme mitjançant una sol·licitud adreçada al Consorci Administració Oberta de Catalunya, que ha de contenir:

 • identificació de la persona sol·licitant: cal adjuntar fotocòpia del DNI, passaport o altre document vàlid que l’identifiqui. La utilització de signatura electrònica, en cas de tramitació electrònica, eximeix de la presentació de fotocòpies de document identificatius. En els casos en què s’admeti la representació, s’haurà d’acreditar.
 • petició concreta: petició que es concreta en la sol·licitud.
 • domicili i signatura: domicili a l’efecte de notificacions, data i signatura del sol·licitant.
 • documentació: documents acreditatius de la petició que es formula.

En l’apartat “Més informació” podeu obtenir els models de documents necessaris per exercir els drets ARCO. La sol·licitud ha d’anar dirigida al Consorci Administració Oberta de Catalunya, Carrer Tànger, 98 (planta baixa) 08018 Barcelona, o mitjançant el procediment de tramitació electrònica corresponent que trobareu a la seu del Consorci AOC. El Consorci AOC us farà arribar la resposta en els següents terminis:

 • Sol·licitud d’accés: un mes
 • Sol·licitud de rectificació, cancel·lació o oposició: 10 dies

Més informació

Models de documents per exercir als drets ARCO

Connectem

La selecció de l'actualitat d'Administració Oberta a la vostra safata.

 • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.
Fet amb tecnologia digital de DeMomentSomTres