T-CAT
Suport > T-CAT > Curs virtual de lliurament de...

Curs virtual de lliurament de certificats T-CAT

L’Aula del Consorci AOC és l’espai virtual d’aprenentatge creat pel Consorci Administració Oberta de Catalunya per impartir cursos i difondre el coneixement relacionat amb l’Administració oberta i el seus serveis.

És un curs  obert i, per tant, no té dates concretes. Matricula’t des de l’aula quan vulguis i fes-ho al teu ritme.

Trobareu que el contingut del curs s'estructura en quatre unitats:

  • A la primera es tracten els aspectes previs al lliurament dels certificats.
  • La segona unitat s'explica com lliurar un certificat en suport targeta.
  • La tercera unitat es centra en el lliurament i la descàrrega dels certificats en dispositiu.
  • I per últim, a la quarta unitat es parla del lliurament de la T-CAT P.

El Consorci AOC

Abans d'entrar en matèria, us convidem a saber-ne quelcom sobre l'origen del Consorci AOC i les principals encomanes fetes pel Govern de la Generalitat de Catalunya segons la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. La informació es troba disponible al següent enllaç: el Consorci AOC.

Què és l’Administració electrònica?

La resposta a aquesta qüestió es troba en continua evolució ja que el marc normatiu que desenvolupa l'Administració electrònica cada dia és més important i nombrós.

Sense entrar, encara, en definicions normatives, una aproximació senzilla al concepte d'Administració electrònica és aquell que relaciona la transformació del Procediment administratiu en Procediment administratiu electrònic amb totes les implicacions jurídiques i organitzatives que això comporta.

Per saber-ne més, us convidem a accedir al següent enllaç: Què és l'Administració electrònica?

Desprès del contingut previ, que és de caràcter preliminar, ara abordem les unitats en que s'estructura el curs virtual de lliurament de certificats.

 

Unitat 1. Accés a l'aplicació

L’aplicació de la carpeta de subscriptor permet al Responsable de Servei el lliurament de certificats digitals, així com la emissió / descàrrega de certificats de dispositiu entre d’altres funcionalitats recollides al Manual de la Carpeta de Subscriptor o a Funcionalitats de la Carpeta del Subscriptor

L’objectiu d’aquest curs es redueix a les funcionalitats de lliurament de certificats i descàrrega i emissió dels certificats de dispositiu.

Per veure com fer servir les altres funcionalitats de la carpeta de subscriptor, consultar el Manual de la Carpeta de Subscriptor.

1.1. Quins requisits tècnics ha de tenir la màquina per poder lliurar certificats? 

El nou programari és compatible amb Google Chrome i Internet Explorer 9, 10 i 11

(Internet Explorer 8 també funciona però amb defectes en la visualització de la aplicació) .

Es recomana operar amb Google Chrome o Internet Explorer 11.

Per configurar un equip per operar la carpeta de subscriptor cal:

Tenir instal·lades les claus públiques, que es poden descarregar des dels enllaços següents:

Que l'equip disposi de connectivitat amb les següents URL's:

Tenir instal·lat el gestor de targetes SafeSign, que es pot descarregar des del següent enllaç del portal de suport.

 

1.2. Com accedir a la carpeta de subscriptor? 

El primer que ha de fer Responsable de Servei és introduir la seva targeta (subministrada pel Consorci AOC) en el lector de targetes i anar a la web del Consorci AOC www.aoc.cat a  la CATCert – Carpeta del Subscriptor i a continuació clicar en l’opció de “Lliurament i gestió dels certificats”.

Esquema1

Al fer això es mostrarà per pantalla el certificat del responsable del servei i tots els altres certificats que tingui instal·lats. S’haurà de triar el corresponent i clicar en el botó “D’acord”.

A continuació es preguntarà el PIN (codi secret de la targeta que conté el certificat d’operador). S’introdueix el codi PIN i es clica en el botó D’acord.

 

Unitat 2. Lliurament de certificats T-CAT en targeta

Des de la Carpeta de Subscriptor s’ha de confirmar la recepció dels certificats i targetes T-CAT i deixar constància del seu lliurament als respectius titulars, prèvia signatura per part d’aquests de la documentació associada. L’ens subscriptor ha de conservar aquesta documentació durant un període mínim de 15 anys.

2.1. Com trobar els certificats pendents de lliurar?

Des de la pàgina principal anar a “Pendents de lliurar” i a continuació es mostraran els certificats que el Responsable de Servei tingui pendent de lliurament.

Esquema2

Per buscar el certificat que es vol lliurar, es pot fer una cerca amb la eina de la dreta o ampliant les peticions que es mostren per pàgina. L’ordre en que apareixen els certificats en la llista es por escollir, data d’emissió, tipus de certificat, titular...

 

Nota: Cal recordar que només es poden lliurar aquells certificats en estat vàlid. Els revocats no poden ser operats ja que aquest és un estat irreversible. Pel mateix motiu, tampoc es poden realitzar operacions sobre certificats caducats.

 

2.2. Com imprimir la documentació i que fer amb ella

Per lliurar un certificat, el primer que ha de fer el Responsable de Servei és imprimir el full de lliurament fent clic sobre el dibuix de la dreta.

CursLliuramentImatge1

Important: Fins que no es fa el lliurament del certificat descarregant el document, no s’activa la opció de lliurar els codis PIN i PUK. L’ens ha de conservar aquesta documentació signada pel titular del certificat durant un període mínim de 15 anys.

2.3. Com lliurar els codis PIN i PUK?

Per lliurar els codis PIN i PUK, el Responsable de Servei ha de fer clic al sobre de la dreta.

CursLliuramentImatge2

Aquesta acció portarà a la següent pantalla on es mostren les dades contingudes dins el certificat.

Important: L’aplicació només donarà la opció de lliurar els codis PIN i PUK un cop el full de lliurament estigui imprès. Quan el full de lliurament està descarregat, la icona del sobre apareix en blau.

En fer això l’aplicació fa acceptar les condicions de lliurament al Responsable de Servei.

pinsinsignatura

Un cop fet això es mostra una pantalla que confirma l’enviament dels codis PIN i PUK al correu electrònic del titular del certificat i el certificat desapareix de la llista de certificats pendents de lliurament.

 

Unitat 3. Emissió de certificats en programari

En el cas dels certificats en programari, cal fer un pas més després del lliurament, que és la descàrrega del mateix.

Dins aquesta categoria es troben tots els certificats que no venen en suport targeta, a excepció de la T-CAT P.

3.1. Que vol dir que un certificat de dispositiu s'emet al ser descarregat?

Tots els certificats que no es generen en suport criptogràfic (targeta) es generaran en el moment que es lliurin a la carpeta del subscriptor.

Aquest canvi fa que una ER T-CAT finalitzi la seva tasca en el moment d’aprovar aquests tipus de certificats.

 

3.2. Per que els certificats de dispositiu només es poden descarregar un cop?

Per motius de seguretat i en aplicació de les noves directrius, a partir de 19/04/2016  els certificats de dispositiu, aplicació i personal en programari només es podran descarregar de la carpeta del subscriptor una sola vegada.

En el cas que es vulgui guardar, ho haurà de fer, sota la seva responsabilitat, cada organització.

Si durant la vigència del certificat, es perd o bloqueja, caldrà revocar-lo i sol·licitar-ne un de nou.

3.3. Quins passos s'han de seguir per emetre un certificat de dispositiu?

Per emetre un certificat de dispositiu caldrà seguir els següents passos:

  1. Cal lliurar el certificat imprimint la documentació. Per fer-ho, consultar: 2.1 Com trobar els certificats pendents de lliurar? I 2.2 Com imprimir la documentació i que fer amb ella?
  2. Descarregar el certificat. Per fer-ho consultar 3.4 Com descarregar un certificat de dispositiu?

Important: L’aplicació només donarà la opció de descarregar el certificat  un cop el full de lliurament estigui imprès. Quan el full de lliurament està descarregat, la icona de descàrrega apareix en blau.

3.4. Com descarregar un certificat de dispositiu?

 

Important: L’aplicació només donarà la opció de descarregar el certificat  un cop el full de lliurament estigui imprès. Quan el full de lliurament està descarregat, la icona de descarrega apareix en blau.

Per descarregar el certificat, el Responsable de Servei ha de fer clic la icona de descàrrega de la dreta.

CursLliuramentImatge3

Aquesta acció portarà a la següent pantalla on es mostren les dades contingudes dins el certificat. Per descarregar el certificat, fer clic a Descarregar.

En fer això, l’aplicació mostra una pantalla amb les dades del certificat. Per descarregar-lo, cal fer clic a “Enviar email i descarregar” i acceptar les condicions de generació.

lliuramentsensesignatura2

lliuramentsensesignatura33

Un cop fet això, el certificat quedarà descarregat i passarà de “pendents de lliurament” a “lliurats”.

Important: Un cop descarregat el certificat, no serà possible tornar-lo a descarregar altra vegada.

 

Unitat 4. Lliurament de la T-CAT P

El lliurament de la T-CAT P implica passos addicionals i diferents del lliurament dels altres certificats.

Per la seva banda, l’usuari haurà de descarregar-se el certificat al seu equip. Per fer-ho pot seguir les instruccions de Descarregar la T-CAT P o consultar el manual de la T-CAT P.

4.1. Quins passos s'han de seguir per lliurar la T-CAT P?

Per fer el lliurament de la T-CAT P el Responsable de Servei haurà de seguir els següents passos:

  1. Cal lliurar el certificat imprimint la documentació. Per fer-ho, consultar: 2.1 Com trobar els certificats pendents de lliurar? I 2.2 Com imprimir la documentació i que fer amb ella?
  2. Crear contrasenya de descàrrega. Per fer-ho, el titular de la T-CAT P ha d’estar present. Consultar 4.2 Com crear la contrasenya de descàrrega de la T-CAT P?
  3. Lliurar el correu electrònic de descàrrega. Per fer-ho consultar 4.3 Com lliurar el correu de descàrrega de la T-CAT P?

4.2. Com crear la contrasenya de descàrrega de la T-CAT P?

Un cop descarregada la documentació, l’aplicació donarà la opció de crear contrasenya amb la icona de la dreta.

CursLliuramentImatge4

A continuació l’aplicació demana la contrasenya. El titular del certificat haurà de posar la paraula de pas personal que li servirà per a realitzar la descàrrega del certificat. Per seguir, fer clic a Enviar.

Nota important: Aquesta contrasenya no quedarà gravada a l’aplicació ni es pot recuperar. Per motius de seguretat, la contrasenya només l’ha de conèixer l’usuari. En cas d’oblit es pot canviar des de la opció de certificats lliurats. La operativa és la mateixa que per introduir-la el primer cop.

4.3. Com lliurar el correu de descàrrega de la T-CAT P?

Un cop introduïda la contrasenya, quedarà disponible el lliurament del correu electrònic per poder descarregar el certificat. Per fer-ho, el Responsable de Servei ha de fer clic al sobre de la dreta.

CursLliuramentImatge5

Aquesta acció portarà a la següent pantalla on es mostren les dades contingudes dins el certificat. Per lliurar correu electrònic que arribarà a l’usuari per poder descarregar el certificat, fer clic a Lliurar Correu-e.

lliuramenttcatpsinsignatura

lliuramenttcatpsinsignatura2

 

Un cop fet això es mostra una pantalla que confirma l’enviament correu electrònic per la descàrrega de la T-CAT P al correu electrònic del titular del certificat. Després de lliurar-lo, el certificat passarà de pendents de lliurament a lliurats.

Important: és imprescindible fer la descarrega a l’ordinador de l’usuari. L’usuari té 10 dies per fer-ho o el certificat quedarà revocat automàticament per motius de seguretat.

 

Aquí finalitza el contingut del Curs virtual de lliurament de certificats.

 

Obtenció del certificat d'aprofitament

Si voleu realitzar les activitats relacionades amb aquest curs i poder obtenir un certificat emès pel Consorci AOC, haureu d'inscriure-us.

Podeu trobar més informació de la formació virtual disponible a: aula.aoc.cat

 

  • 0 Gens probable / 10 Extremadament probable
Icona d'un globus terraqüi