HÈSTIA
Suport > HÈSTIA > Curs virtual del servei Hèstia

Curs del servei Hèstia

És un curs  obert i, per tant, no té dates concretes. Llegeix-lo al teu ritme i, si vols, podràs fer una activitat final per tal de rebre un certificat acreditatiu.

El contingut del curs s'estructura en quatre unitats i la possibilitat d'accedir a un certificat d'acreditació de coneixement bàsic de l'Hèstia:

 • La primera unitat presenta les principals característiques del servei
 • La segona unitat aprofundeix en les principals funcionalitats del servei en l’atenció i la intervenció professional
 • La tercera unitat presenta les principals funcionalitats del servei sobre les dades registrades
 • La quarta unitat mostra les principals funcionalitats del servei,configuració i tasques de suport
 • Possibilitat d'obtenir un certificat que acrediti el coneixement bàsic del servei Hèstia

Curs del servei Hèstia

Introducció als Serveis Socials Bàsics: les Àrees Bàsiques de Serveis Socials

Segons el que estipula el Preàmbul V de la Llei de serveis socials, “els serveis socials bàsics (de caràcter públic i local) constitueixen un dispositiu d’informació, diagnòstic, orientació, suport, intervenció i assessorament individual i comunitari, a més d’ésser la porta d’entrada habitual al sistema de serveis socials, i l’eix vertebrador de tota la xarxa de serveis socials”.

L'SBAS es configura, així doncs, com el primer nivell d’atenció social del sistema públic de serveis socials i és el servei més proper a l’usuari, en l'atenció a les seves necessitats socials més immediates i bàsiques, tant de la persona, com de la unitat familiar, o de la comunitat.

Les Àrees Bàsiques de Serveis Socials s’estableixen com a unitat primària d’atenció social, a efectes de prestació dels serveis socials bàsics, i s’organitzen sobre una població mínima de vint mil habitants per municipi.

La gestió de l’ABSS dels municipis menors de 20.000 habitants li correspon a l’ens comarcal on pertany, o a l’ens associatiu creat especialment amb aquesta finalitat, amb algunes excepcions, amb la finalitat de poder oferir una estructura més organitzada, sòlida i eficient.

Els municipis majors de 20.000 habitants poden tenir més d’una àrea bàsica de serveis socials, en funció del nombre d’habitants i de les necessitats socials.

La proposta del Consorci AOC

L'Hèstia és el sistema d’informació que presta el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, des de desembre de l’any 2013, que dona resposta, en gran mesura, a les necessitats de registre del primer nivell del sistema públic de serveis socials.

El Consorci AOC té l’objectiu de garantir la sostenibilitat del servei Hèstia, potenciar-ne l'ús, promoure el seu desplegament territorial i continuar invertint en la seva millora tecnològica, funcional i organitzativa, ampliant les diverses funcionalitats que puguin esdevenir un suport bàsic i real en el registre, la gestió i la planificació dels serveis socials.

Què és l’Hèstia?

L'Hèstia és una eina que permet el registre i la gestió de la informació dels serveis socials bàsics, i altres serveis associats com el de SIAD, Immigració, i EAIA, facilitant la recollida de les dades bàsiques de les persones usuàries, la gestió del temps dels professionals que en fan ús, la gestió d’expedients i l’explotació de la informació recollida pels professionals de l’atenció social.

Alhora, existeix la finalitat que l'Hèstia pugui esdevenir l'instrument bàsic de suport als professionals, en relació a alguns aspectes ja recollits al Model de Serveis Socials, i que s'encaren vers la millora de l'atenció, la planificació, la coordinació, el seguiment i l'avaluació, així com els processos d'atenció, incorporant alhora, l'intercanvi d'informació entre els diferents agents que treballen en Serveis Socials i el seu emmarcament en l'era de la digitalització.

Funcionalitats bàsiques

El servei Hèstia dona resposta a les diferents tipologies d’Àrees Bàsiques, permetent les següents funcionalitats essencials:

 • Gestionar l’agenda dels professionals de serveis socials bàsics i especialitzats, i de les persones usuàries
 • Registrar les intervencions dels professionals, les casuístiques de les persones ateses i les seves problemàtiques
 • Prescriure i registrar prestacions de la cartera de serveis socials
 • Recollir plans d’intervenció
 • Explotar les dades registrades

A qui va adreçat

L’Hèstia està adreçat a tots els ens locals de Catalunya que treballin en matèria de Serveis Socials Bàsics, a través de les Àrees Bàsiques de Serveis Socials.

Els usuaris d’Hèstia són els diversos professionals de serveis socials i els professionals que els donen suport (administratius/ves, informadors/es), de les Àrees Bàsiques de Serveis Socials.

Principals avantatges

Els principals avantatges que proporciona l'Hèstia són els següents:

 • Garanties de seguretat de dades altament sensibles (LOPD)
 • Gestió de permisos d'accés, de forma que podem escollir quins professionals o equips poden accedir a diverses capes d’informació de la persona usuària.
 • Disponibilitat immediata a través del Cercador de les persones usuàries dels serveis socials, situacions de vulnerabilitat o de risc, prestacions realitzades a través de l’explotació de dades.
 • Oportunitat d’unificar criteris de recollida i de tractament de la informació relativa a l’atenció social.
 • Oportunitat de disposar d’un espai principal i global de dades amb tota la informació relativa a la història social de les persones i/o famílies ateses per serveis socials.
 • Afavorir l’organització i coordinació dels diferents perfils professionals mitjançant el mòdul d’agenda.
 • Possibilitat de consultar dades de la persona usuària indispensables per a la prestació dels serveis a través del servei VIA OBERTA (consulta dades Padró, Grau Dependència, Grau Discapacitat, Títol Família Nombrosa, Títol Família Monoparental,...).
 • Auditoria i traçabilitat de totes les operacions de consulta, creació, i modificació de Fitxes Personals o d'Expedients d’Intervenció.
 • Gestió autònoma d’incidències relacionades amb l’ús del servei.

Implantació

L'Hèstia està implementat a 82 de les 105 Àrees Bàsiques de Serveis Socials Bàsics de tota Catalunya. Fan ús del servei un total de 762 municipis i més de 3.700 professionals.

En el mapa exposat es pot veure la implantació del servei per municipis

Unitat 1: Servei de registre i gestió de l’atenció i la intervenció de serveis socials basics a l'HÈSTIA

1.1 Accés al Servei Hèstia

Per tal de conèixer com configurar correctament i com accedir al servei, consulteu el següent enllaç: primers pasos en l’Hèstia (connexió i accés, i canvi de contrasenya)

1.2 Estructura per mòduls

La informació a Hèstia s’estructura en diversos mòduls que permeten registrar la intervenció professional, segons l’àmbit d’intervenció.

Els professionals podran accedir a cada mòdul en funció els permisos assignats que disposin, relacionats amb les seves funcions, els seus àmbits d’intervenció i l'organització a la què pertanyen.

Més informació

1.3 Perfils d'usuari i permisos

A Hèstia existeixen diferents perfils d'usuari: Auxiliar administratiu, Administratiu tècnic, Tècnic/a (TS o ES), Coordinador/a, Administrador/a, així com els tècnics especialitzats segons àmbits específics d’actuació (SIAD, IMMIGRACIÓ, EAIA,..).

Cadascun d'aquests usuaris pot realitzar les següents accions segons els permisos territorials i per àmbit que tingui assignat prèviament: Quins tipus de permisos tenen els usuaris d'Hèstia?

1.4 Tipus de professionals a Hèstia

A banda del perfil que pot disposar cada professional, l'Hèstia mostra, tant a les fitxes personals, com als expedients dels diversos mòduls, o al mòdul d’explotació de dades, els següents professionals:

Professional de referència: és el professional que té assignat/da una persona usuària i que n’és responsable pel que fa al desenvolupament de les intervencions generades en l’expedient i amb la persona.

Professional d’alta: professional que dóna d’alta la fitxa personal de la persona usuària.

Professional de modificació: professional que modifica la fitxa personal o la caràtula de l'expedient.

1.5 L’estructura de l'organització a Hèstia

L’estructura de l'organització dels serveis socials bàsics de cada ens local, pot estar organitzada en equips i sectors. Aquesta estructura es pot reproduir a Hèstia, tenint en compte la concepció dels equips i sectors a l’aplicació:

Equip/s: grup de professionals que treballen junts sota una lògica territorial (cobreixen un territori determinat) o sota una lògica d’especialització temàtica (infància, acollida, dependència...).

Tots els professionals que accedeixen a Hèstia han d’estar assignats, com a mínim, a un equip de treball, tot i que es pot pertànyer a més d’un.

Sectors i subsectors: estructura territorial en què s’organitzen els serveis socials bàsics. El concepte sector equival al de municipi. Cada municipi pot definir subsectors (barris, zones, veïnats...) o no. La creació i modificació de sectors ha de ser sol·licitada a l’equip de suport a través de la gestió d’incidències.

Tots els equips treballen com a mínim en un sector.

Crear equips i sectors/subsectors ho fan els administradors, seguint les instruccions de la coordinació de l'ABSS.

Unitat 2: Com fer servir l’Hèstia. Registre de l’atenció i la intervenció social a Hèstia


2.1 Consideracions prèvies

L'Hèstia disposa d’una pantalla inicial composada per una barra de navegació que permet moure’s per l’aplicació, i dos subfinestres diferenciades. Són:

 • INCIDÈNCIES: serveix per a fer el seguiment de les peticions de suport que hagin estat enviades a través del “flotador”, al qual s’accedeix prement la icona “Suport”.
 • ALERTES / TASQUES: presenta alertes relacionades amb els plans d’intervenció que han expirat o estan a punt de fer-ho i, per tant, requereixen una revisió per part del professional referent del pla.

Com funciona el sistema d'alertes i d'incidències

2.2 Gestió de l’atenció i de la intervenció social a Hèstia

En el moment que un ciutadà s’adreça als Serveis Socials i fa una petició d’atenció, s’inicia l’anomenat procés d’atenció. En aquest procés és important tenir en compte quines eines disposen els professionals del Serveis Socials, i alhora, conèixer la informació essencial per poder optimitzar el registre de l’atenció que es realitza.

L'Hèstia ofereix l'espai per al registre de l’atenció a través de les Fitxes Personals, l’Agenda i els Expedients d’Intervenció Social.

L'Hèstia permet desenvolupar les tres fases recollides al Model de Serveis Socials Bàsics de Catalunya, en concret en el procés d’atenció: l’atenció inicial i la informació, l’acollida i l'anàlisi de la demanda, i el tractament.

2.2.1. Buscar persones usuàries: Cercador

En el moment què un/a ciutadà/ana arriba als Serveis Socials, és important comprovar si aquesta persona està donada d’alta al programa i, per tant, ja és una persona usuària del servei o no (independentment del canal d’entrada: presencial, telefònic,...).

Per poder fer la comprovació, el professional haurà d’accedir al CERCADOR, on podrà realitzar les següents consultes:

 • Cercar persones
 • Cercar expedients
 • Crear fitxes personals
 • Crear expedients
 • Explotar dades concretes de les fitxes personals i dels expedients a través del botó que permet exportar el contingut de la cerca a un fitxer Excel.

Com utilitzar el Cercador i fer ús de les seves funcionalitats

2.2.2 Afegir noves persones: Fitxa Personal

L’apartat de la Fitxa personal d’Hèstia és l’espai destinat a recollir tota la informació relacionada amb les dades bàsiques de la persona usuària de Serveis Socials, i certa informació complementària de la què pot ser útil disposar.

Qualsevol professional del servei, independentment del seu àmbit d'actuació, pot crear, accedir i registrar informació en aquest apartat.

A més, la Fitxa personal de la persona usuària, en concret a la pestanya de “Traçabilitat”, disposa d’un espai on mostra la relació de les intervencions que es realitzen o s’han realitzat amb la persona des de diversos serveis i/o àmbits, a través dels expedients als què aquesta persona està vinculada. És, precisament, des d’aquest espai que es podran crear expedients d’àmbits específics (SAD, SIAD, EAIA, IMMIGRACIÓ).

La fitxa personal permet registrar de forma unívoca les dades pròpies de cada persona. És un element diferenciat dels expedients.

Es pot donar d’alta una persona i vincular-la a un expedient o més d’un expedient del mateix servei social bàsic o d’altres serveis, i fer-ho mantenint la unicitat de les dades personals.

Per tal de poder afegir demandes, problemàtiques, recursos o tràmits a l'expedient d'una persona, és obligatori que el camp del municipi de residència de la fitxa personal coincideixi amb un municipi sota la responsabilitat de l'ABSS. Si el municipi de residència registrat a la fitxa personal és diferent a l'ABSS o no està emplenat, només podrem registrar actuacions (segons la llei de serveis socials hem d'atendre a tothom, però no donar recursos, ni fer diagnosi social si no són residents del nostre municipi).

Com es crea i es gestiona una fitxa personal

2.2.3 Gestió de visites i espai de temps dels professionals: Agenda

Una vegada que la Fitxa Personal del/la ciutadà/na ja s’ha registrat a l’Hèstia, es podrà donar cita a la persona usuària amb el seu professional referent.

En funció de l'organització aquest referent serà el professional d’acollida, el de referència per territori (segons la situació del domicili del ciutadà), o bé per la temàtica relacionada amb la demanda que motiva l’atenció.

L’agenda permet la gestió del temps dels professionals de les visites de la persona usuària (el resum de les quals podrem consultar a la pestanya “Agenda” de la Fitxa Personal), i/o consultar la disponibilitat, tant de l’agenda pròpia com la de d’altres companys/es d’equip.

Com gestionar l’agenda

2.2.4 Registre de la intervenció professional: Expedient

L’Expedient a Hèstia és una eina de registre i alhora, de seguiment de la intervenció.

Sempre que el professional faci un bon ús d’aquest registre, pot esdevenir un suport per al desenvolupament de la intervenció a realitzar.

En el moment que el professional de l'SBAS, o de qualsevol altre servei específic, fa la primera entrevista d'acollida, s’inicia la intervenció amb la persona i/o família. Serà aquest professional que obrirà un nou expedient.

D’aquesta manera, la primera vegada que el ciutadà és atès per un professional tècnic, aquest haurà de crear l’expedient, recollint tant les dades identificatives de l’expedient (caràtula de l’expedient i persones vinculades), com les que el professional consideri oportunes i indispensables per tal de recollir i plasmar la demanda de la persona, la seva situació i necessitats, les possibles prestacions o formacions, les actuacions i els acords que determinaran la intervenció del professional i del servei.

2.2.4.1 Expedients de Serveis Socials Bàsics (SSB)

Espai de registre de la intervenció dels professionals de serveis socials bàsics.

Es poden registrar actuacions, demandes, problemàtiques, prestacions de la cartera de serveis socials, tràmits, plans d’intervenció, situació de l’habitatge, i disposar d’un genograma. Com crear i gestionar un expedient de SSB?

És important tancar l’expedient en finalitzar el procés d’atenció i/o d’intervenció, o bé en el cas que la persona i/o família es traslladi de municipi. Si passat un temps s'hagués de tractar a les mateixes persones, però per una problemàtica diferent, el millor seria obrir un nou expedient, no reobrir el tancat fa anys.

2.2.4.2 Expedients de Servei d’Atenció al Domicili (SAD)

Espai de registre de la intervenció dels professionals de serveis d’atenció domiciliària.

Es poden registrar actuacions, definir la tipologia i característiques del servei, relacionats amb les prestacions 1.1.2.1 Servei d’ajuda a domicili, i 1.1.2.2 Servei de les tecnologies de suport i cura.

Com crear i gestionar un expedient de SAD

2.2.4.3 Expedients de Serveis d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD)

Espai de registre de la intervenció dels professionals de serveis d’Informació i Atenció a la Dona.

Es poden registrar actuacions i assignar recursos de formació, prèviament definits pel coordinador de SIAD, associats amb l’atenció especialitzada en aquest àmbit d’actuació.

Alhora permet definir a cada actuació les característiques del servei, - serveis jurídics, primera acollida, psicològic...-, la possible situació de violència detectada i la tipologia de consulta.

Com crear i gestionar un expedient de SIAD

2.2.4.4 Expedients d’Immigració

Espai de registre de la intervenció dels professionals d’atenció a persones nouvingudes.

Es poden registrar actuacions i gestionar tràmits, associats amb l’atenció especialitzada en aquest àmbit d’actuació.

Com crear i gestionar un expedient d’Immigració

2.2.4.5 Expedients d’Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA)

Espai de registre de la intervenció dels professionals de serveis d’atenció a la infància i l’adolescència.

Es poden registrar i gestionar actuacions, definir la situació de risc i administrativa, problemàtiques, informes socials, assignar recursos, .. .

Com crear i gestionar un expedient d’EAIA

Unitat 3: Com treballar les dades registrades a Hèstia

L'Hèstia disposa d’uns espais d’explotació de les dades registrades a l’aplicació, per tal de poder facilitar l’anàlisi i el recull d’aquestes dades, i alhora el trasllat de la informació a d’altres institucions, a través del mòdul d’Explotació de dades i del mòdul de Memòries.

3.1 Explotació de dades registrades

L'Hèstia disposa d'un mòdul específic d'Explotació de les dades registrades en el diferents mòduls, en forma de llistats predeterminats.

L’Explotació de les dades relacionades amb els expedients d’intervenció és divideixen segons els mòduls temàtics de gestió que té el programa, per tal de facilitar l’explotació segons els que cada entitat utilitza (Fitxes personals, Atenció primària, SAD, SIAD, EAIA, Immigració i Ciutadania).

L’Explotació de dades de les Fitxes Personals és comú per a tots els usuaris de l’aplicació, siguin professionals d’Atenció Primària, de SIAD, d’Immigració, etc, i només en funció del perfil de cada usuari podran accedir a tota la informació, o tan sols a una part de la mateixa.

Com treballar amb el Mòdul d’explotació de dades

3.2 Memòries

Aquest apartat recull part de les dades estadístiques que es demanen des de diversos ens o òrgans oficials, a totes les entitats o àrees bàsiques, com per exemple les del Registre Unificat de Dades dels Ens Locals (RUDEL: del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies) o les memòries de l’Institut Català de les Dones.

La informació s’organitza segons els mòduls d’intervenció per àmbits .

Com treballar amb el Mòdul de Memòries

Unitat 4: Principals funcionalitats del servei configuració i tasques de suport a les incidències

4.1 Gestió de la configuració a l'Hèstia

L'Hèstia disposa d'un espai, al qual tan sols hi poden accedir aquells professionals que disposin dels rols de Coordinador/a i d'Administrador/a, que permet configurar i accedir a la informació relacionada amb els següents aspectes:

Com es gestiona l'espai de configuració

4.2 Gestió de les tasques de suport

L'Hèstia incorpora una bateria d’eines que permeten gestionar determinades funcionalitats per tal de poder resoldre algunes incidències i afavorir l’autonomia i l’autogestió relacionada amb el registre de l’atenció dels professionals.

El perfil de coordinador disposa, per defecte, d’aquestes eines de suport. Són les següents eines de suport:

Obtenir un certificat que acrediti el coneixement bàsic del servei Hèstia

Un cop finalitzat aquest recorregut per l'Hèstia, teniu a la vostra disposició la possibilitat de sol·licitar fer una senzilla prova que us retornarà, en ser superada, un certificat que acreditarà el vostre coneixement d'aquest servei. Si esteu interessats, podeu accedir a través del següent botó:

 • 0 Gens probable / 10 Extremadament probable
CA ES EN