Transparència i dades obertes
Suport > Transparència i dades obertes > Curs del servei Seu 2.0...

Curs del Servei Seu 2.0 i Transparència

L’Aula del Consorci AOC és l’espai virtual d’aprenentatge creat pel Consorci Administració Oberta de Catalunya per impartir cursos i difondre el coneixement relacionat amb l’Administració oberta i el seus serveis.

Curs actualment no disponible al trobar-se en procés de revisió i actualització de continguts.

El contingut del curs (actualment en procés de revisió i actualització) s’estructura en cinc unitats:

 • La primera és una breu introducció al concepte de transparència.
 • La segona unitat familiaritza amb l’entorn de treball de la Seu 2.0 i el Servei de transparència (Espai de Govern Obert i Transparència).
 • La tercera unitat explica el concepte de repositori de dades obertes d'ens locals i com accedir-hi.
 • La quarta unitat aprofundeix en l’edició de continguts de la Seu 2.0
 • La cinquena unitat aprofundeix en l’edició de continguts de l’Espai de Govern Obert i Transparència.

El Consorci AOC

Abans d’entrar en matèria, us convidem a saber quelcom sobre l’origen del Consorci AOC i les principals encomanes realitzades pel Govern de la Generalitat de Catalunya al Consorci AOC, segons la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. La informació es troba disponible al següent enllaç: el Consorci AOC.

Què és l’Administració electrònica?

La resposta a aquesta qüestió es troba en continua evolució ja que el marc normatiu que desenvolupa l’Administració electrònica cada dia és més important i nombrós.

Sense entrar, encara, en definicions normatives, una aproximació senzilla al concepte d’Administració electrònica és aquell que relaciona la transformació del Procediment administratiu en Procediment administratiu electrònic amb totes les implicacions jurídiques i organitzatives que això comporta.

Per saber-ne més, us convidem a accedir al següent enllaç: Què és l’Administració electrònica?

Després del contingut previ, que és de caràcter preliminar, ara abordem les unitats en que s’estructura el curs virtual de seu-e i el servei de transparència.

Unitat 1. Introducció al Servei de transparència

El servei de transparència del Consorci AOC consta de diferents recursos per donar compliment amb les obligacions de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, fruit d'un Conveni marc signat entre la Generalitat, mitjançant el Departament de Governació i Relacions Institucionals i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, les quatre Diputacions, el Consorci AOC, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya, i en el marc d’un projecte de treball col·laboratiu entre totes aquestes institucions i la participació del Consorci Localret, el Comissionat per a la Transparència i el Col·legi de Secretaris i Interventors de Catalunya.

Conveni marc: Projecte de treball conjunt amb el Consorci Localret, el Comissionat per la Transparència i el Col·legi de Secretaris i Interventors de Catalunya.

conveni marc
Imatge 1: Entitats vinculades al projecte comú de Transparència per als ens locals

1.1. Què és la transparència?

Transparència: l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.

La maduresa de les nostres societats democràtiques i l’aparició de noves pautes i valors en el sí de la població ha comportat un creixement de noves demandes a l’Administració Pública. Entre aquestes, cal destacar el concepte de transparència, un nou model de governança basat en la disponibilitat d’informació pública de forma sistemàtica, on la ciutadania pot conèixer com es prenen les decisions polítiques i en què i de quina manera es gasten els recursos públics i que suposa un nou repte per a les Administracions Públiques.

Aquest concepte assoleix una rellevància inèdita gràcies a la revolució de les TIC, que han suposat un canvi de paradigma dins les administracions públiques, permetent oferir a cost reduït els serveis amb gran immediatesa i facilitat. A diferència del passat, l'accés a la informació ja no requereix el desplaçament físic cap a l'oficina governamental, o el temps d'espera requerit per accedir a les dades, sinó que gràcies a solucions com la del Servei de Transparència desenvolupat pel Consorci AOC, es pot accedir a dades interoperables i no-propietàries des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

transparència
Imatge 2: Objectius del concepte de transparència

Podeu trobar més informació i ampliar els vostres coneixements sobre el concepte de Transparència i Administració electrònica al curs d'autoaprenentatge virtual de línies bàsiques sobre transparència i accés a la informació pública que ofereix l’EAPC.

1.2. La transparència com a part de la Seu electrònica

La transparència és un concepte entès com a part de la seu electrònica, donat que la majoria de contingut que la Llei de Transparència obliga a publicar són elements susceptibles de formar part de la seu-e per la seva naturalesa i per la necessitat de respecte a la seva integritat, veracitat i actualització.

D’aquesta manera, la Llei 40/20015  article 38.1, estableix que la seu electrònica és aquella adreça electrònica disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat del qual, gestió i administració correspon a una Administració Pública, òrgan o entitat administrativa a l'exercici de les seves competències.

L'establiment d'una seu electrònica comporta la responsabilitat del titular respecte de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis a què es pugui accedir a través de la mateixa i haurà de garantir la identificació dels mitjans disponibles per a la formulació de suggeriments i queixes.

La publicació a les seus electròniques d'informacions, serveis i transaccions respectarà els principis d'accessibilitat i usabilitat d'acord amb les normes establertes sobre això, estàndards oberts i, en el seu cas, aquells altres que siguin d'ús generalitzat pels ciutadans.

En aquest sentit, els continguts de l’espai de transparència, es consideren part indessoluble de la seu electrònica d’un ens.

transparència2
Imatge 3: Concepte de transparència

1.3. L’espai de Transparència

Per tal de donar resposta a aquest nou repte, el Consorci AOC ha creat l’espai de govern obert i transparència, una solució digital que permet apropar l’administració a la ciutadania mitjançant la publicació de més de 130 ítems de transparència dins les seus electròniques dels ens públics locals.

Aquest espai, respon a les obligacions legals de la Llei de la Transparència pel que fa als conceptes de publicitat activa, però també a altres preceptes de la Llei, facilitant la publicació de les sol·licituds d’accés a la informació pública o bé, dels espais de participació. D’altra banda, també inclou els indicadors de Transparència Internacional i InfoParticipa i les obligacions de la Llei de modificació de la Llei 10/2001, del 13 de juliol, d’arxius i documents.

1.4. L'espai de Transparència i la Seu Electrònica

Aquest Espai de Transparència i la solució de Seu Electrònica del Consorci AOC comparteixen solució tecnològica.

L’espai de Transparència forma part de la Seu-e, així podem parlar de Servei de Seu 2.0 i Espai de Transparència, en el ben entès que, la Seu-e 1.0 faria referència a l’antiga solució de seu electrònica que oferia el Consorci AOC.

1.5. Objectius i beneficis del Servei de Seu-e 2.0 i Transparència

El servei aporta els següents avantatges als seus usuaris:

 • Assegura el compliment de les obligacions de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació i bon govern.
 • Assegura les obligacions legals en quant a continguts i característiques d'una Seu electrònica
 • Permet complir amb els indicadors de Transparència internacional i InfoParticipa.
 • Facilitar la feina administrativa: càrrega automàtica d’informació enviada a organismes supramunicipals o provinent de productes del Consorci AOC.
 • Incorpora diverses modalitats de servei que permeten adaptar-se a les diferents necessitats de cada ens local:
  • Seu-e, Transparència i Dades Obertes.
  • Transparència i Dades Obertes.
  • Dades obertes.
 • Solució comuna, sense cost i claus en mà per a gestionar els aspectes tecnològics de la Llei de Transparència.

1.6. Els altres recursos del Servei de Transparència

El Servei de Transparència del Consorci AOC, a banda de l’espai de transparència, també ofereix altres recursos, que podeu trobar detallats en el següent enllaç: Recursos

Unitat 2. Estructuració i contingut de la Seu-e 2.0 i espai de transparència

2.1. L'espai de treball: la pàgina principal de la Seu 2.0

La pàgina principal de la Seu electrònica 2.0 està composta pels següents elements:

 • una capçalera composta per:
  • un cercador
  • un grup de destacats
 • un cos central compost per tres grups d’elements:
  • tràmits
  • serveis
  • ítems de transparència
 • un grup de destacats amb imatge
 • un peu de pàgina compost per:
  • indicadors
  • dades obertes
  • atenció a la ciutadania

Podeu veure l’estructura de forma més visual en el següent enllaç: Quina és l'estructura de la seu-e?

estructura espai transparència
Imatge 4: Elements principals de la pàgina principal de la Seu 2.0

2.2. L'espai de treball: Espai de govern obert i transparència

L’espai de treball del Espai de govern obert i transparència està compost pels elements següents:

 • La capçalera, idèntica a la capçalera de la Seu electrònica 2.0.
 • Els ítems de transparència agrupats per temàtiques (veure el següent apartat per a més detall)
 • L’apartat Ajuda'ns a millorar, on hi ha totes aquelles iniciatives de participació ciutadana
 • Un grup de destacats amb imatge
 • Un peu de pàgina compost per:
  • Indicadors.
  • Dades obertes.
  • Participació ciutadana.

Podeu veure l’estructura de forma més visual en el següent enllaç: Quina és l'estructura de l'espai de govern i transparència?

2.3. Els ítems de transparència: classificació

El Consorci AOC, a partir de la tasca realitzada prèviament per les Diputacions de Tarragona i Girona, i en el marc del treball col·laboratiu derivat del Conveni marc de col·laboració en matèria de transparència, ha elaborat una llista d’uns 130 ítems de transparència que conté l’espai de govern obert i transparència.

En virtut de la Llei 19/2014, l’estructura del portal, pretén que la informació estigui estructurada de manera que sigui fàcil i intuïtiva de localitzar per part del ciutadà i amb un vocabulari comprensible.

Aquests ítems, s’han classificat a nivell temàtic, en els següents apartats i sub-apartats:

 • Informació institucional i organitzativa:
  • Informació institucional
  • Organització política i retribucions
  • Empleats públics
 • Gestió econòmica:
  • Pressupost
  • Gestió econòmica
  • Patrimoni
 • Acció de govern i normativa:
  • Acció de govern i partits polítics
  • Normativa, plans i programes
  • Urbanisme
  • Gestió documental i arxiu
 • Contractes, convenis i subvencions:
  • Relació de contractes
  • Informació de la contractació pública
  • Convenis i subvencions
  • Concessionàries
 • Catàleg de serveis i tràmits:
  • Tràmits
  • Serveis
  • Estat dels serveis
 •  Participació ciutadana

Quadre resum de la classificació de tots els ítems:

ítems
Imatge 5: Classificació dels ítems de transparència

2.4. Els ítems de transparència: fonts d’informació

Aquests ítems de transparència provenen de dues fonts d’informació diferents:

 • Font interna: dades que hem anomenat “dades manuals” i que els usuaris del propi Ens hauran d’omplir.
 • Font externa: dades que hem anomenat “dades automàtiques” i que el Consorci AOC ha recopilat de:
  • Les bases de dades d’organismes supramunicipals als quals (per diferents obligacions) els ens locals han de trametre la informació. Per exemple: del Departament de Governació, dels diaris oficials, de la Sindicatura de Comptes, etc.
  • Les bases de dades de serveis prestats pel Consorci AOC. Per exemple, e-Tauler, Perfil del Contractant, etc.

ítems2

Així, facilitarem la feina administrativa dels ens locals, garantint que la nombrosa informació pública que aquests trameten a organismes supramunicipals o que es genera amb l’ús dels productes i serveis del Consorci AOC es publicarà automàticament al servei de transparència, amb l’objectiu d’evitar la duplicació de tasques administratives de tramesa o publicació d’informació. Aproximadament, el 50% de les dades publicades són automàtiques.

Estem treballant per a mostrar els ítems per a cada família de manera estructurada, amb enllaços a les diferent fitxes i amb indicacions actualitzades del grau d'automatització dels mateixos (previsió disposició: desembre 2018)

 2.5. Els ítems de transparència: model de dades

En relació amb cadascun dels ítems, des del Consorci AOC, s’han identificat els camps d’informació que han de tenir aquests ítems de transparència.

Aquest model de dades s'ha traslladat a la configuració dels ítems i es troba informat a cadascuna de les fitxes de suport. Addicionalment, en la visualització per editar (portal del treballador públic en tasques edició), al costat del títol de l'ítem apareix una icona “?” que ens porta al detall de la fitxa generada per la Xarxa de Governs Transparents ad-hoc per aquell ítem en qüestió, explicant-ne el detall del contingut  i que s’espera que inclogui.

2.6. Els ítems de transparència: què significa cada un d'ells?

Des del Consorci AOC, s’ha realitzat una interpretació del significat dels ítems en base a la Llei de Transparència i la Guia d’aplicació de la mateixa, elaborada per la Secretaria de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals, que podeu trobar en els següent enllaços:

Unitat 3. Repositori de dades obertes

3.1. En què consisteix el repositori de dades obertes locals?

Com a recurs complementari al Servei de Seu-e 2.0 i Transparència, i  per tal de facilitar la tasca administrativa als ens locals i evitar la duplicació de feines de publicació d’informació, el Consorci AOC ha creat el repositori de dades obertes d’ens locals de Catalunya.

Aquest recurs, en paral·lel al Servei de Seu 2.0 i Transparència, permet disposar de tota una sèrie de dades de contractació, econòmiques, laborals, de normativa, d’activitat, etc. dels ens locals de Catalunya, i que la Llei de Transparència obliga a publicar en els seus articles de publicitat activa.

D’aquesta manera, el Consorci AOC ha contactat amb aquelles institucions supramunicipals que disposaven d’informació d’àmbit local, demanat l’accés a la informació que la Llei de Transparència demanava de publicar els ens locals i ha preparat tota una sèrie de datasets amb la informació dels ens locals de Catalunya.

Aquest recurs, té dues vessants:

 • Alimentar el Servei de Seu-e 2.0 i Transparència, carregant automàticament aquestes dades als ens que ho sol·licitin.
 • Constituir un repositori de dades obertes locals, obert als:
  • Ens que sense sol·licitar el servei, donat que disposen de recursos propis per a desenvolupar-lo, vulguin accedir només a aquestes dades
  • Particulars o empreses que vulguin accedir a les dades, en virtut de la Llei de reutilització de la informació pública.

3.2. Quines dades conté el repositori de dades obertes locals?

Actualment, el repositori només conté les dades facilitades automàticament pels ens supramunicipals, en un futur (actualment en fase de tancament del pilotatge amb 7 ajuntaments pilot), també contindrà les dades que els ens actualment estan pujant manualment a l’espai de transparència.

3.3 Com es pot accedir a un dataset concret del repositori de dades locals?

Per tal de disposar de les dades del repositori de dades locals, podem fer-ho de dos maneres: descarregant-les directament o bé, integrant-se contra el repositori.

Per descarregar les dades directament d'un dataset concret, cal fer clic a "Disponible a dades obertes" i posteriorment fer clic a "Anar al recurs".

Per integrar-se contra un dataset en concret, podeu consultar-ne l'operativa: Accés repositori

Unitat 4. Com gestionar el Servei de Seu-e 2.0 i Transparència: La Seu-e

Nota: atenent a les tasques d'actualització i reordenació del portal de suport del servei, sobretot en l'entorn d'edició dels ítems es poden produir enllaços trencats. En aquests casos recomanem accedir directament al portal de suport.

4.1. Com accedeixo al servei per primera vegada?

Per tal d’accedir al servei de Seu 2.0 i Govern obert i transparència, heu de fer-ho a través de l’EACAT: Com accedir al Portal de govern obert i transparència?

Un cop gestionada l’alta, el responsable de servei rebrà un correu-e amb les indicacions per activar-lo.

4.2. Com personalitzar la meva Seu-e

Els diferents elements de la Seu-e es poden editar per a adequar-los a les necessitats de cada ens.

Unitat 5. Com gestionar el Servei de Seu-e 2.0 i Transparència: L'Espai de Transparència

Nota: atenent a les tasques d'actualització i reordenació del portal de suport del servei, sobretot en l'entorn d'edició dels ítems es poden produir enllaços trencats. En aquests casos recomanem accedir directament al portal de suport.

5.1. Com accedeixo al servei per primera vegada?

Per tal d’accedir al servei de Seu 2.0 i Govern obert i transparència, heu de fer-ho a través de l’EACAT: Com accedir al Portal de govern obert i transparència?

Un cop gestionada l’alta, el responsable de servei rebrà un correu-e amb les indicacions per activar-lo.

5.2. Quins ítems he d’editar de l’espai de transparència i govern obert?

5.2.1 La pàgina d'inici

Els diferents elements de l'Espai de Transparència es poden editar per a adequar-los a les necessitats de cada ens.

5.2.2. Ítems de transparència “manuals”

Heu de començar a emplenar els ítems de transparència “manuals” des del propi Ens. Des del Consorci AOC, un cop us facilitem l’accés al portal, trobareu a la vostra disposició la possibilitat d’emplenar gradualment els ítems “manuals”. Ara mateix són aquells ítems definits amb una [M] sense asterisc.

 

5.2.3. Ítems de transparència “automàtics”

El Consorci AOC publicarà automàticament la informació a l’espai de Transparència d’aquells ítems dels quals ja disposem de la informació de bases de dades supramunicipals o bé de l’ús dels productes i serveis del Consorci AOC. En els casos que no disposeu d’aquesta informació automàticament, podreu omplir-la manualment.

En qualsevol dels casos, el vostre ens podrà seleccionar els ítems que es faran públics, tant de les fonts d’informació “manuals” o “automàtiques”, en funció de si us apliquen.

Des del Consorci AOC, un cop us facilitem l’accés al portal, trobareu a la vostra disposició gradualment la possibilitat de visualitzar els ítems “automàtics”. Ara mateix són aquells ítems definits amb una [A] sense asterisc.

5.3. L’estructura de contingut de cada ítem de transparència

Cada ítem de transparència consta dels següents apartats:

estructura ítem
Imatge 6: Estructura de l'ítem de transparència

Podeu veure l’estructura de forma més visual en el següent enllaç: Composició dels ítems

5.3.1. El títol

El títol de l'ítem és un camp no editable per part de l'ens. En la visualització per editar, al seu costat apareix una icona "?" que ens indica què significa aquell ítem en qüestió.

títol
Imatge 7: Títol de l'ítem

5.3.2. Les metadades

En clicar sobre un ítem, observarem que existeix un requadre a la part inferior: es tracta de les metadades. En aquest camp, informem de les següents dades:

 • Darrera actualització de la pàgina
 • Font d'on prové la informació (el propi ens, el departaments de la Generalitat de Catalunya, diputacions, etc.)
 • Article al que dóna compliment en relació a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació i bon govern
 • Indicador de Transparència Internacional i/o InfoParticipa al que fa referència (en cas que apliqui).
 • Classificació en el quadre de classificació documental municipal estandarditzat

El contingut d’aquest camp no és editable per part de l’ens, però si que l’ens disposa de l’opció d’amagar o mostrar les dades. Per saber com mostrar-les o amagar-les ves aquí.

metadades
Imatge 8: Les metadades

5.3.3. La descripció

És una explicació per tal que la ciutadania entengui a què fa referència aquell ítem. Aquest camp de dades no és editable per part dels ens.

descripció
Imatge 9: La descripció de l'ítem

5.3.4. Dades automàtiques

Per tal de facilitar la feina administrativa dels ens locals, es garanteix que la nombrosa informació pública que aquests trameten a organismes supramunicipals o que es genera amb l’ús dels productes i serveis del Consorci AOC es publicarà automàticament al servei de transparència, amb l’objectiu d’evitar duplicar tasques administratives de tramesa o publicació d’informació.

Aquest camp de dades no és editable per part dels ens però pot decidir si vol activar l'opció de la visualització de dades i gràfics.

dades automàtiques
Imatge 10: Les dades automàtiques

5.3.5. Dades manuals

Hi haurà vegades en què les dades de l'ítem s'hauran d'introduir de forma manual, ja sigui perquè és un manual o bé, perquè volem publicar dades addicionals o en comptes de les dades automàtiques. Per tant, es tracta d’un camp de dades editable per part dels ens.

dades m
Imatge 11: Les dades manuals

5.3.6. Informació addicional

Aquest apartat permet afegir enllaços per redireccionar a altres adreces web on l'ens disposi de més informació sobre l'ítem, així com la càrrega d’arxius, per si es volen incloure arxius adjunts a l´ítem en qüestió. Aquest camp de dades és editable per part dels ens.

adicionals
Imatge 12: La informació addicional

5.4. Continguts de la finestra d'edició

Per tal de modificar qualsevol característica d’un ítem, cal clicar sobre “edició” de l’ítem seleccionat. Seguidament es desplegarà la finestra d’edició on destaquen, entre d'altres funcions, els elements següents:

 • El processador de text: on es pot editar el contingut de l'ítem.
 • La visualització de l'històric de versions.
 • Un traductor automàtic.
 • Les opcions d'edició: publica, guarda com a esborrany i cancel·la.

Trobareu més informació a com editar un ítem i com editar la versió castellana del portal?

edicio
Imatge 13: Els continguts de la finestra d'edició

5.5. L'edició dels ítems

1) L’ens pot decidir si un ítem es publica o no. D’aquesta manera, el ciutadà no veurà l’ítem.

Podem fer-ho de la següent manera: Aprèn a mostrar o amagar un ítem.

2) Si decideix mostrar-lo, pot decidir si incloure continguts o bé, redirigir l’ítem. En aquest darrer cas, en fer clic a l’ítem el ciutadà només veuria un enllaç on es contindria la informació.

edició ítem
Imatge 14: Opcions en l'edició dels ítems

Podem fer-ho de la següent manera: Aprèn a redirigir un ítem.

5.5.1. L'edició d'ítems automàtics

Un cop decidim que visualitzem l’ítem, en primer lloc, hem de decidir si mostrem els ítems automàtics o no, així com la representació gràfica dels mateixos (en cas que n’hi hagi). Cal que revisem si les dades que es mostren automàticament són correctes o no, i prendre la decisió si volem mostrar-les o no, o si volem afegir dades manuals, addicionalment o bé, en comptes de les automàtiques. En cap cas les dades automàtiques són personalitzables. Si detectem algun dada automàtica incorrecta, què hem de fer? 

Així doncs, podem mostrar o amagar un ítem automàtic de la següent manera.

En segon lloc, podem decidir afegir dades manuals, tal i com hem comentat prèviament, ja sigui per què volem publicar dades addicionals a les automàtiques o bé, en comptes de les dades automàtiques.

Per saber com fer-ho, tenim les següents opcions:

5.5.2. L'edició d'ítems manuals

Per tal de modificar qualsevol característica d’un ítem manual, cal clicar sobre “edició” de l’ítem seleccionat.

Per a més informació sobre la matèria, podeu clicar a Com editar un ítem? o bé:

Obtenció del certificat d'aprofitament

Si voleu realitzar les activitats relacionades amb aquest curs i poder obtenir un certificat emès pel Consorci AOC, haureu d'inscriure-us.

Podeu trobar més informació de la formació virtual disponible a: aula.aoc.cat

CA ES EN