Subvencions al foment dels sistemes voluntaris de gestió ambiental

S’obre la convocatòria de subvencions destinades al foment dels sistemes voluntaris de gestió ambiental, de les quals en són beneficiaris els ens locals…

L’objecte de les subvencions poden ser les actuacions següents:

  1. La implantació, amb personal propi o extern, d’un sistema de gestió ambiental d’acord amb el Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009 (en endavant, Reglament EMAS), i la posterior verificació portada a terme per un verificador ambiental acreditat, en establiments situats dins del territori de Catalunya.
  2. La renovació del registre EMAS, d’acord amb l’article 6.1 del Reglament EMAS.

Les actuacions subvencionables han d’haver estat verificades o certificades des del dia següent al dia de tancament del termini de presentació de sol·licituds de l’anterior convocatòria fins al dia en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria vigent.

El termini de presentació de sol•licituds finalitza l’11 de juny.

 

X