El Síndic presenta l’informe d’avaluació de la Llei de Transparència

getThumb.aspEl Síndic de Greuges ha lliurat a la presidenta del Parlament el primer Informe anual sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern, i seguidament ha fet públiques les principals conclusions i recomanacions incloses en l’Informe.

Rafael Ribó destaca que l’Informe “és una primera aproximació al compliment de la Llei amb l’objectiu d’assenyalar les dificultats detectades i de servir de punt de referència i de comparativa per a les futures avaluacions”. El Síndic ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Carles Pi i Sunyer i de l’equip format pels catedràtics Manuel Villoria, Agustí Cerillo i Juli Ponce per a l’obtenció de dades, la qual s’ha centrat en el primer trimestre de l’any 2016.

L’anàlisi s’ha estructurat en els blocs de matèries que preveu la Llei i l’univers analitzat ha estat, pel que fa a la publicitat activa, més de 2.400 portals web entre administracions i altres ens obligats, entre els que els ens locals suposen més del 82%. Quant a la resta d’obligacions de la Llei (el dret d’accés, el registre de grups d’interès, el bon govern i el govern obert), s’ha demanat informació a la Generalitat de Catalunya, a les diputacions, als consells comarcals, als ajuntaments més grans de 500 habitants, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a les universitats públiques, i als òrgans estatutaris i altres ens de control.

El Síndic recomana especialment una major difusió del contingut de la Llei 19/2014 entre la ciutadania, per poder exigir-ne el seu compliment.

En general, s’ha constatat un nivell de compliment força elevat en els aspectes més genèrics en matèria de transparència i publicitat informativa, i més dificultats quant es tracta de publicitar continguts que abans no eren obligatoris (cartes de serveis i codis ètics, per posar-ne algun exemple). En concret, en l’àmbit local, el Síndic destaca que el suport tècnic del Consorci AOC ha estat clau, i recomana l’ampliació de recursos jurídics, econòmics i de personal per aquesta tipologia d’ens, així com millorar la qualitat de la informació publicada.

A nivell general, les mancances més grans quant a la informació publicada es detecten en l’organització i el format de les dades, i recorda que està pendent el desplegament reglamentari de la Llei 19/2014 per concretar-ne l’abast i les obligacions.

X