Catàleg de tràmits municipals

Catàleg de tràmits municipals

Catàleg comú i estandarditzat de tràmits dels ens locals de Catalunya

Antecedents D’acord amb l’article 10 de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya els ens locals han d’oferir informació al ciutadà sobre els procediments que són del seu interès i, en particular, la que fa referència als requisits jurídics i tècnics, precisant-ne els terminis i el sentit del silenci. En aquest sentit, des de l’aprovació de la Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, les administracions locals havien dut a terme diferents iniciatives per a identificar i sistematitzar aquesta informació. Aquesta tasca de catalogar els diferents tràmits que es posen a disposició de la ciutadania es veu reforçada en els darrers temps per a dues Lleis de gran calat: la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i, sobretot, la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que deroga la llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i que es vigent des del passat 2 d’octubre de 2016. Amb aquests antecedents, en els darrers mesos el Consorci AOC, seguint el principi de cooperació i col·laboració reconegut per la Llei 29/2010, ha impulsat un grup de treball format per tècnics de les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona per compartir estratègies i generar solucions organitzatives i tecnològiques comunes, i el primer encàrrec que pren aquest grup de treball és l’elaboració d’un catàleg de tràmits comú per posar-lo a disposició dels ens locals de Catalunya, en aquesta versió 1.2 adaptat a la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.   Objectius i abast El grup de treball per a l’elaboració d’un catàleg de tràmits comú als ens locals catalans va consensuar com a objectius:

 • Elaborar un catàleg que cobreixi, en una primera fase, el gruix dels tràmits que tenen tots els ajuntaments. En una segona fase s’abordaran els tràmits que requereixen determinats ajuntaments en funció de la dimensió o particularitats territorials.
 • Fer una proposta adaptada a la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que es pugui actualitzar constantment des del punt de vista normatiu.
 • Impulsar, des de l’elaboració del catàleg de tràmits, l’ús del Catàleg de dades i documents interoperables regulat per l’art. 21 per la Llei 29/2010.
 • El desenvolupament de les cartes de serveis estàndards que poden incloure aquests tràmits, perquè els ajuntaments ho puguin tenir de referència alhora d’implementar el seu portal de transparència.

Aprofitant aquests treballs, i vinculat amb la llei 19/2014 de transparència i bon govern, així com a la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s’ha cregut oportú avançar en la incorporació d’aquest canvis al catàleg de tràmits existent a la solució de tramitació electrònica e-TRAM de l’AOC en diferents fases:

 • Primer semestre 2017: Adequació a la llei 39/15 dels tràmits actuals a les noves fitxes i formularis, i desplegament de les noves fitxes i formularis als tràmits existents a e-TRAM.
 • Segon semestre 2017: creació de nous tràmits a l’e-TRAM definits sota els estàndard del catàleg comú.

Els resultats finals d’aquest grup de treball han estat els següents:

 • Anàlisi i definició de més de 100 tràmits municipals
 • Definició del model de fitxa descriptiva per descriure els tràmits adequada a Llei 39/2015
 • Publicació del catàleg de tràmits municipals en un document PDF
 • Treballs per incorporar aquests tràmits en la solució e-TRAM (en diferents fases i durant l’any 2017).

Catàleg de tràmits municipals 1.-Model de fitxa de descripció del tràmit Per descriure cadascun dels tràmits s’ha elaborat un model de fitxa amb els següents camps descriptius:

 • Nom del tràmit
 • Descripció
 • Organisme Competent / Responsable
 • Àrea tramitadora
 • Classificació temàtica
 • Qui el pot demanar
 • Canals de tramitació
 • Període de l’any en què es pot demanar
 • Termini de la sol·licitud
 • Requisits previs
 • Preu
 • Mitjans de pagament
 • Dades i documents
 • Impresos del tràmit
 • Normativa
 • Temps mitjà de Resolució
 • Silenci administratiu
 • Vies de reclamació
 • Altra informació d’interès

2.-Classificació dels tràmits El conjunt de tràmits municipals s’han agrupat per àmbits funcionals d’acord amb el següent criteri:

 • Atenció a la ciutadania
 • Centres educatius
 • Contractació
 • Esport, cultura i lleure
 • Hisenda, impostos, taxes i preus públics
 • Padró habitants
 • Salut pública
 • Serveis aigua i clavegueram
 • Serveis de cementiri
 • Serveis de transport públic i mobilitat
 • Urbanisme, activitats i medi ambient
 • Via pública

X