Protecció de dades i Transparència, coneixes els ítems disponibles?

El Portal de Transparència està organitzat en famílies i subfamílies d’ítems.

Avui volem posar el focus en la subfamília d’ítems anomenada Protecció de dades  personals, que es troba dins de la família Informació institucional i organitzativa. Aquesta subfamília es basa en els tres ítems manuals que s’indiquen a continuació:

  • Delegat/da de Protecció de Dades.
  • Exercici dels drets relatius a la protecció de dades personals.
  • Registre de les activitats de tractament de dades personals.

Amb aquests tres nous ítems es pot donar compliment als requeriments associats tant a les Lleis de Transparència, al Reglament Europeu relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes (RGPD), o a la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Trobareu el detall sobre l’edició dels ítems indicats a la FAQ Detall dels ítems de “protecció de dades personals” de Transparència.

X