Presentació de la nova versió de l’Ordenança tipus de transparència i administració digital

L’entrada en vigor del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública i, especialment, del Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, ha suposat una sèrie de novetats que han fet necessari procedir a la revisió de l’ordenança tipus de transparència i administració electrònica, elaborada per Localret l’any 2016.

En sessió telemàtica, el passat 15 de juny es va presentar la nova versió de l’Ordenança tipus de transparència i administració local”. Una sessió que va comptar amb la participació del Sr. Agustí Cerrillo, catedràtic de Dret administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya.

Podeu recuperar es materials de la jornada:

X