Curs d’operadors d’entitats de registre T-CAT

Objectius

Assolir els coneixements bàsics sobre el certificat digital i la signatura electrònica i conèixer el funcionament de les aplicacions d’emissió de certificats T-CAT així com els requisits legals i procedimentals.

Destinataris

Personal al servei dels ens responsables d’operar les Entitats de Registre T-CAT.

Dates

  • 29/03/2019 – 9:30 hores
  • 14/06/2019 – 9:30 hores
  • 25/10/2019 – 9:30 hores

Programa

1.- El Consorci AOC

1.1 Què és el Consorci AOC?

1.2 Missió i objectius

1.3 Tendències i situació actual

1.4 SCD

2.- Introducció a la signatura electrònica

2.1 Definicions

2.2 Per què?

2.3 Infraestructura de clau pública (PKI)

2.4 El certificat digital

2.5 Usos

2.6 Marc normatiu

3.- Operativa

4.- Arxiu i seguretat

Característiques del curs

Professorat: personal del Consorci AOC.

Places: 18 places.

Lloc: Oficines del Consorci AOC al Carrer Tànger, 98 de Barcelona.

Hores lectives: 5 hores i 30 minuts.

Certificat: a l’alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives i superi una prova escrita, se li expedirà un certificat d’assistència i aprofitament per part de l’EAPC.

Requisits previs: cal que el vostre ens sigui, o estigui tramitant ser-ho, ER T-CAT i hagi fet arribar al Consorci AOC la sol·licitud d’alta al servei (la fitxa d’Entitat de Registre T-CAT) i la sol·licitud i el certificat de dades dels certificats d’operador.

X