El Consorci AOC paga els seus proveïdors a 11,45 dies de mitjana

Tradicionalment una de les queixes més repetides sobre les administracions públiques és que paga malament. La Llei orgànica 9/2013 de control del deute comercial en el sector públic va introduir, dins del principi de sostenibilitat financera, dos aspectes:

  • el control del deute comercial i,
  • la lluita contra la morositat en el sector públic.

A la seva exposició de motius ressalta que ‘Les administracions públiques estan obligades a pagar en trenta dies als seus proveïdors’ i que ‘La morositat pública concerneix tant el sector públic com el privat. Per al sector privat, es generen efectes negatius atès que la morositat de les administracions públiques genera costos de transacció i de finançament per als seus proveïdors, la qual cosa causa un efecte de transmissió de la morositat en la cadena de producció, amb les consegüents pèrdues d’eficiència i competitivitat per al conjunt de l’economia’.

En el marc d’aquesta Llei, es van establir uns indicadors comuns per a totes les administracions públiques, els quals havien de permetre mesurar el període de pagament als proveïdors de forma homogènia, i fer una anàlisi comparativa a partir de les dades obtingudes.

Una de les dades més importants pel que fa a la lluita contra la morositat en el sector públic és el període mitjà de pagament (PMP), l’indicador que mesura els dies de mitjana de pagament del deute comercial en termes econòmics als proveïdors.

El PMP al sector públic de la Generalitat

El Departament d’Economia i Hisenda publica de manera periòdica informació sobre el període mitjà de pagament de:

  • l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i
  • les entitats, empreses, fundacions i consorcis classificats com a Administració pública, d’acord amb la definició que estableix el Reglament UE 549/2013 relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.

Les dades actuals, referides al sector públic de la Generalitat a octubre de 2021, són les següents:

El PMP al Consorci AOC

El PMP de l’AOC durant el mateix període és de 11,45 dies, havent-se mantingut per sota dels 25 dies tots els mesos des de gener de 2020, com es pot apreciar anant a l’apartat “Entitat” i seleccionant al Consorci AOC per veure el següent quadre:

Factors clau

Analitzant què ha fet possible el manteniment del principal indicador de pagament per sota de l’exigit, destaca el fet que el Consorci AOC disposa d’un sistema totalment digitalitzat i ben engreixat internament que fa que una factura necessita actualment entre 1 i 5 dies des que el proveïdor la diposita a la plataforma eFact i que aquesta es comptabilitza. I val a dir que molt sovint, es fa tot el mateix dia. Llavors el proper dia de pagament (a l’AOC paguem els dies 15 i/o 30 de cada mes, d’acord amb les disponibilitats de la Tresoreria Corporativa de la Generalitat), la factura es liquida i el proveïdor cobra.

La rapidesa en la tramitació implica que de seguida que es rep una factura es gestiona internament per conformar-la per part de la unitat promotora, i quedar pendent de pagament.

Aquest és un bon exemple per comprovar com la digitalització de les administracions provoca beneficis, no només en termes d’eficiència interna, sinó també com en el cas que ens ocupa, una millor qualitat del servei al agilitzar el cobrament a les empreses proveïdores de béns i serveis a les administracions.

X