Novetats a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i a Sobre Digital

A partir del 03/02/2020, disposeu d’una nova versió de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (versió 6.20). Aquesta versió incorpora, entre altres, les novetats següents:

S’afegeixen opcions de l’apartat “Admet licitació electrònica” a dades bàsiques de l’expedient a l’eina de gestió: d’aquesta manera es pot definir si es fan servir altres eines de licitació electrònica no integrades amb la PSCP, o bé, l’excepció normativa per la qual no se’ns fa ús de la licitació electrònica a un expedient concret.

Procés d’eliminació de signatures dels documents publicats:  s’afegeix un procés que elimina la signatura (imatge i propietats) dels documents publicats que la continguin, de manera que aquesta no quedarà visible des del perfil de contractant. Es facilita, així, el procés de publicació dels documents sense que es comprometi el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades. Cal continuar tenint en compte, així mateix, les dades incloses al contingut dels documents.

Millores en la funcionalitat de notificacions/comunicacions electròniques (eNotum): s’incorpora la possibilitat d’enviar una notificació o comunicació electrònica a una empresa
sense informar les dades de la persona de contacte.

S’elimina d’altra banda, la possibilitat d’informar el peu de recurs per tal d’evitar confussió i que aquest quedi informat només a l’ofici de la notificació.

Renovació de la funcionalitat de configuració de sobres amb la imatge de Sobre Digital: per tal que fer-la més usable i basada en la tecnologia més actualitzada.

Flexibilització de configuració i obertura de sobres per lots: la nova funcionalitat permet configurar diferent número de sobres als lots de la licitació, afegint la funcionalitat de copia de la configuració d’un lot a l’altre.

S’afegeix també la possibilitat de realitzar l’obertura dels sobres de determinats lots de la licitació en moments diferents, de manera que es podrà continuar amb el procés d’obertura dels lots que ja estiguin oberts, tot i que es deixi tancat algun lot del sobre anterior.

Presentació d’ofertes amb signatures esmenables:
l’eina de Sobre Digital permet la presentació d’ofertes la signatura de les quals requereix esmena. Per tant, en els casos en què l’eina validadora de certificats no reconegui com acorrecta una signatura del resum de l’oferta, l’eina de Sobre Digital permetrà finalitzar la seva presentació. La circumstància de que l’oferta conté una signatura no validada s’informarà a
l’empresa licitadora mitjançant un missatge en el moment de la presentació d’oferta i queda reflectida en el justificant de la presentació de l’oferta podent l’òrgan de contractació, un cop obert el sobre corresponent, requerir el document amb la signatura esmenada.

Consulteu els detalls d’aquestes i altres funcionalitats al document de novetats incorporades a la versió:

Download (PDF, 1.4MB)

X