Nous passos per a la transformació digital de l’AGE

xarxaEl passat 9 de febrer va entrar en funcionament la Comissió Ministerial d’Administració Digital (CMAD) del Ministeri de la Presidència, el primer organisme que posa en funcionament el seu CMAD en resposta al Reial decret 806/2014, de 19 de setembre, sobre organització i instruments operatius de les TIC en l’AGE.

Aquest Reial decret estableix una sèrie d’òrgans col·legiats i d’unitats que implementaran les polítiques de racionalització i transformació de les TIC en l’àmbit del Sector Públic Administratiu Estatal. Entre aquests òrgans figuren les Comissions Ministerials d’Administració Digital, que hereten funcions de les fins al moment nomenades Comissions Ministerials d’Administració Electrònica (CMAEs).

Segons estableix el Reial decret, cada departament Ministerial haurà de comptar amb una CMAD que haurà d’elaborar el pla d’acció per a la transformació digital del Ministeri, d’acord a l’Estratègia TIC global i a les directrius de la Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (Direcció TIC).

A diferència de les anteriors CMAEs (Comissions Ministerials d’Administració Electrònica), les CMADs estaran formades pels responsables de les unitats administratives i els de les unitats TIC més rellevants amb l’objecte de poder analitzar, de manera integral, les necessitats departamentals i prioritzar-les. Així mateix haurà d’informar i remetre a la Direcció TIC les disposicions departamentals des del punt de vista tant de les oportunitats TIC com de l’impacte en els recursos TIC.

La Direcció TIC és l’òrgan encarregat de desenvolupar el nou model de governança TIC en l’AGE. Per la seva banda, l’òrgan superior de governança TIC és la Comissió d’Estratègia TIC, en la qual estaran representats tots els Ministeris. Entre altres tasques, la Comissió d’Estratègia TIC serà l’encarregada d’aprovar la proposta d’Estratègia TIC para la seva elevació al Consell de Ministres. La Direcció TIC actuarà com a motor de l’Estratègia TIC comuna, assegurant l’execució de les mesures, bé directament o a través de les unitats TIC departamentals.

El Ministeri de la Presidència ha estat el primer a publicar l’ordre que regula el funcionament del seu CMAD: Ordre PRE/149/2015, de 4 de febrer per la qual es crea i regula el funcionament de la Comissió Ministerial d’Administració Digital del Ministeri de la Presidència.

A continuació podeu consultar més informació sobre el nou model de governança de les TIC en l’AGE.

X