Nou tràmit per a la declaració d’espais de protecció arqueològica (EPA)

Ruines de l'amfiteatre romà de Tarragona al costat d'edificisEs consideren espais de protecció arqueològica (EPA)  els llocs que no han estat declarats d’interès nacional on, per evidències materials, per antecedents històrics o per altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Per a la declaració d’EPA, prèviament cal un informe favorable de la Direcció General del Patrimoni Cultural. L’expedient pot ser iniciat d’ofici per l’Administració de la Generalitat o bé a instància d’una altra administració pública o de qualsevol persona física o jurídica.

Els EPA són determinats per resolució del conseller de Cultura, amb audiència prèvia dels interessats i de l’ajuntament afectat. S’ha de donar compte a l’ajuntament i als interessats de la resolució, que no ha d’ésser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per donar suport a aquesta gestió, el Departament de Cultura ha implementat el nou servei CLT – Declaració d’Espais de Protecció Arqueològica.

X