Estrenem una nova versió del portal d’empleat públic e-NOTUM més intuïtiva

Interfície eNOTUM portal empleat públicEl proper 16 de setembre estrenem un nou entorn d’empleat públic, amb un disseny de la interfície més amigable i intuïtiu per a la navegació, que incorpora tota una sèrie de millores i noves funcionalitats.

Podeu consultar el detall dels canvis i millores tot seguit:

 • Gestió d’accés per departaments: amb aquesta nova funcionalitat es permetrà que cada usuari, només pugui tenir accés (cercar, crear, consultar) a les notificacions del departament al qual pertany. Així doncs, l’usuari amb rol GESTOR podrà associar cada usuari amb rol EMPLEAT a un departament i a partir d’aquell moment aquest usuari només tindrà accés al departament al qual estigui associat. Una persona pot pertànyer a un o més departaments.

El rol GESTOR a més d’assignar usuari a un departament, també li assigna un departament per defecte. Quan aquest usuari accedeixi a EACAT per a consultar o crear notificacions i/o comunicacions, inicialment estarà assignat a un departament per defecte, d’entre tots els que pot tenir assignat. Si l’usuari amb rol EMPLEAT no se li ha assignat cap departament, per emular el comportament del servei fins ara, tindrà accés al departament principal. Per tant, els organismes que només disposen d’un departament no necessitaran realitzar cap configuració addicional.

Més informació: https://www.aoc.cat/knowledge-base/notificacions-le-notum-amb-acces-des-deacat/idservei/enotum/# (Opcions de configuració > Gestió d’accés)

 • Opcions de cerca avançada: s’amplien les opcions de cerca disponibles

Més informació: https://www.aoc.cat/knowledge-base/notificacions-le-notum-amb-acces-des-deacat/idservei/enotum/# (Com puc cercar i filtrar les notificacions realitzades?) 

 • Nova relació de rols:
  • Empleat: Podrà crear/consultar notificacions (el gestor li ha d’assignar els departaments en els que pot operar sobre les notificacions -canvi respecte al portal actual-)
  • Gestor: Podrà realitzar les configuracions relacionades amb el seu organisme com: modificar les dades del seu organisme i crear departaments, crear textos amb el cos de les notificacions i peus de recurs, assignar els usuaris amb rol empleat als departaments que pertoquin, crear plantilles de SMS/correu electrònic, etc.

El rol coordinador, tot i que encara existeix, té les mateixes funcionalitats que el rol gestor i es recomana no assignar-lo, doncs a futur s’eliminarà. 

 • Nivells accés notificacions: es defineixen 3 nivells d’accés per a les notificacions per part de la ciutadania i empreses, classificats a partir de Vàlid:
  • BAIX: Poden accedir amb qualsevol dels mecanismes disponibles per a l’autenticació a eNotum.
  • SUBSTANCIAL: Poden accedir amb qualsevol mecanisme a excepció dels categoritzats com a BAIX, que són idCAT mòbil obtingut per Internet, paraula de pas del propi eNotum i @Clave
  • ALT: Poden accedir només amb mecanismes categoritzats de nivell alt, o sigui, certificats en targeta.

Per a més informació: https://www.aoc.cat/knowledge-base/quins-sistemes-didentificacio-accepta-valid/

 • Recuperació de l’informe de canvi d’estats: només es pot demanar el report de canvi d’estats dels departaments als quals pertany l’usuari a l’entorn d’eNOTUM, no de tot l’ens.
 • Gestió de destinataris i grups: s’ha millorat la interfície d’usuari per a la gestió d’usuaris i grups en la realització de notificacions. Els usuaris només podran veure els destinataris i grups d’usuaris que s’hagin creat pels departaments que tingui permisos d’accés.

 Més informació: https://www.aoc.cat/knowledge-base/notificacions-le-notum-amb-acces-des-deacat/idservei/enotum/# (Llibreta de destinataris)

 • Gestió de backoffice: s’ha millorat la interfície d’usuari però no presenta canvis respecte a l’anterior versió pel que fa a contingut

 Més informació: https://www.aoc.cat/knowledge-base/notificacions-le-notum-amb-acces-des-deacat/idservei/enotum/# (Opcions de configuració > Gestió de backoffice)  

 • Gestió dels Peus de recurs i del Cos de la notificació: s’ha millorat la interfície d’usuari, però no presenta canvis respecte a l’anterior versió respecte al contingut.

Més informació: https://www.aoc.cat/knowledge-base/notificacions-le-notum-amb-acces-des-deacat/idservei/enotum/# (Opcions de configuració > Gestió de peus de recurs i cos de la notificació)

 • Gestió de plantilles: no ha variat la funcionalitat que s’està oferint ara respecte a la que ja teníem a l’anterior versió, tret que s’ha afegit un editor per tal de modificar, el text i els camps que referencien valors de les notificacions, tant a les plantilles de correu electrònic com a les dels SMS. En aquest cas, per a cada tipus de missatge, es permet:
  • Descarregar la plantilla en format HTML.
  • Carregar una nova plantilla en format HTML.
  • Fer una Vista prèvia, a partir d’unes dades fictícies, per a veure com queda la plantilla carregada

Més informació: https://www.aoc.cat/knowledge-base/notificacions-le-notum-amb-acces-des-deacat/idservei/enotum/# (Opcions de configuració > Gestió d’avisos)

 • Gestió del missatge d’avís: es permet que el camp @@EMAIL_BODY@@ que s’utilitza a les plantilles de correu electrònic, pugui contenir un altre text i que estigui també en qualsevol dels 4 idiomes que gestiona l’eNOTUM.

Més informació: https://www.aoc.cat/knowledge-base/notificacions-le-notum-amb-acces-des-deacat/idservei/enotum/# (Opcions de configuració > Gestió d’avisos)

X