Modificació del RD 1671/2009 que desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics

Mitjançant el Real Decreto 668/2015, de 17 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, s’ha modificat, d’una banda, l’article 15 del RD 1671/2009, relatiu al Registre d’Apoderaments, ampliant el seu àmbit a qualsevol actuació administrativa, independentment del canal pel qual aquesta es dugui a terme; i per altra, modifica l’art. 22, mitjançant el qual  els prestadors de serveis de certificació (PSC) podran consignar en el certificat electrònic, prèvia petició de l’administració que ho sol·licita, un pseudònim.

D’aquesta manera, s’habilita a l’Administració General de l’Estat perquè pugui admetre qualsevol tipus d’apoderament per actuar davant l’AGE i els seus organismes vinculats o depenents, i per altre costat, permetre el certificat electrònic amb garanties de seguretat pels empleats públics al servei de l’AGE i dels seus organismes vinculats o , quan, per raó de la seva competència, utilitzin informació classificada o estiguin treballant en l’àmbit de la seguretat pública o la defensa nacional.

X