Modificació de la llei d’impuls de la factura electrònica

En data 15 de juny de 2015 s’ha publicat la Llei Orgànica 6/2015, de 12 de juny, de modificació de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les Comunitats Autònomes i de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera

Es modifica, entre altres, la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al Sector Públic.

A la Disposició Final Sisena es modifiquen els articles 4, 6, 9, 12 i Disposició Addicional Sisena.

Podeu consultar la llei clicant aquí.

X