Les notificacions entre administracions catalanes, a través d’EACAT

Les notificacions entre administracions públiques i les institucions del sector públic d’aquestes s’han de practicar mitjançant la plataforma EACAT, tal i com es va determinar a la Comissió de Transformació Digital el passat 22 de juny.

En aquest acord s’han tingut presents els avantatges de caràcter organitzatiu que aporta l’ús d’EACAT, (les notificacions arriben al registre d’entrada i són distribuïdes des d’aquest a la unitat gestora del corresponent expedient). Un avantatge que en relació amb l’ús d’e-NOTUM es percep, especialment, quan les administracions actuen com a destinatàries de les notificacions (i, recordem-ho, totes ho són tant emissores com receptores de notificacions)

El servei que aporta EACAT compleix estrictament allò que estableix la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, quan en el seu article 24 en regular la comunicació entre les entitats del sector públic per mitjans electrònics, ressalta precisament aquest aspecte relatiu als registres respectius de les administracions que interactuen, així com de la necessitat de vetllar perquè els serveis d’administració electrònica aportin eficàcia i eficiència a les comunicacions dins del sector públic català.

Com a part d’aquell mateix acord en el si de la Comissió de Transformació Digital, es va establir una moratòria en l’ús d’eNOTUM com a vehicle per realitzar aquestes notificacions entre administracions públiques, per permetre que les organitzacions que l’estaven utilitzant per a aquesta funció disposessin d’un període per fer les adaptacions pertinents.

Una vegada transcorregut un any de l’acord pres, a la darrera reunió de la Comissió, es va acordar la data definitiva per aplicar la restricció a eNOTUM en l’emissió de notificacions entre administracions, de forma que només permeti posar com a destinataris a persones físiques (ciutadans) o jurídiques (empreses i altres entitats). La data a partir de la qual s’aplicarà la restricció esmentada serà el proper 1 d’octubre de 2018.

A més, cal dir que, en aquest període, a EACAT s’han aplicat millores per distingir de forma més clara les notificacions dins totes les tramitacions que es fan, de forma que, pels tràmits de notificació, es mostrarà al justificant la data de posada a disposició.

X