L’EACAT és el canal de comunicació als ajuntaments del resultat de l’actualització del Cens d’Equipaments Esportius de Catalunya (CEEC)

Per als ajuntaments on s’ha finalitzat la fase de treball de camp del procés d’actualització del Cens d’Equipaments Esportius de Catalunya (CEEC), el Consell Català de l’Esport trametrà, mitjançant l’EACAT, la llista amb les dades resum de totes les instal·lacions esportives censades.
Les dades bàsiques de les instal·lacions es publiquen a la pàgina web del CEEC http://www.gencat.cat/ )
El manteniment del CEEC actualitzat és bàsic per al càlcul de les necessitats i dèficits del Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC) i per a l’execució dels programes de subvencions previstos al seu desplegament.

Amb l’objectiu de l’actualització permanent, s’ha establert un procediment que permet fer les propostes d’altes, baixes o modificacions que es produeixin, a través de la fitxa de cada instal·lació publicada a internet o mitjançant la bústia de contacte específica del CEEC (equipament.cce.presidencia@gencat.cat).

D’aquesta manera el Consell Català de l’Esport posa a l’abast dels ajuntaments tota la informació recollida i estableix els mecanismes per mantenir al dia les dades de les instal·lacions esportives dels municipis. Compartir aquesta informació i actualitzar-la de manera homogènia, permetrà l’intercanvi de dades i evitarà la duplicitat d’esforços de les dues administracions en aquest tema.

Els gestors d’EACAT trobareu el servei amb la denominació:  “PRE-CCE- Comunicació de l’actualització del CEEC“.

X