L’ACA publica el servei d’autorització d’obres en domini públic hidràulic (DPH) i zona de policia (ZP)

Embarcador al riu EBRE, a BenifalletL’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) publica el servei , que permet sol·licitar l’autorització per efectuar obres en domini públic hidràulic (DPH) i/o zona de policia (ZP). Inclou els tipus d’obres següents:

  1. Construccions o legalitzacions (en ZP): qualsevol tipus d’estructura o instal·lació de caràcter definitiu o provisional que se situa fins a 100 metres a partir del domini públic hidràulic: edificis, tancaments, conduccions, etc.
  2. Modificacions del relleu (en ZP): qualsevol modificació del terreny de caràcter definitiu o provisional que es situa fins a 100 metres a partir del domini públic hidràulic.
  3. Desguassos d’aigües pluvials en una llera (en DPH): estructures de sortida de les xarxes d’aigües pluvials, cunetes, dipòsits de retenció, embornals, etc. sobre els llits de les lleres.
  4. Endegaments, defenses, cobriments, soterraments i dragats de lleres (en DPH): obres o intervencions que tenen com a principal objectiu la protecció contra avingudes, la protecció dels marges del riu, la fixació del llit de la llera, el cobriment o el soterrament de la llera o una millora de la capacitat hidràulica o la recuperació del valors naturals de l’espai fluvial. Són actuacions amb una incidència directa sobre la morfologia i la morfodinàmica fluvial
  5. Guals inundables, ponts, passarel·les i obres de drenatge (en DPH): obres de pas que tenen com a finalitat poder creuar les lleres. Poden ser a nivell del llit de la llera o amb algun tipus d’estructura que permeti el pas d’avingudes d’alta recurrència.
  6. Conservació i manteniment de lleres (en DPH): actuacions de gran abast o zona protegida que tenen com a objectiu reduir qualsevol element que pertorbi la funcionalitat del règim del sistema fluvial, respectant i/o ordenant els valors naturals, així com els diferents elements que el configuren.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits de l’ACA i, concretament, al servei ACA – Obres en DPH i ZP.

X