Integració del servei de notificacions i comunicacions e-NOTUM amb el servei DESA’L

L’e-NOTUM és el servei del Consorci AOC que permet realitzar notificacions d’actes administratius (resolucions, decrets, notificacions per a contractació, notificacions de sancions de trànsit, convocatòries d’òrgans col·legiats, etc) i comunicacions per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent.

El Consorci AOC, en la seva voluntat de millora contínua dels seus serveis, està adaptant les seves plataformes a les necessitats dels seus usuaris. En aquest sentit, us volem comunicar la integració del servei de notificacions i comunicacions e-NOTUM amb el servei DESA’L.

El servei e-NOTUM no té establert un termini mínim ni màxim durant el qual es custodiaran les notificacions electròniques. Per aquest motiu, és recomanable que l’acte administratiu notificat i les evidències electròniques associades de notificació i acceptació/rebuig s’adjuntin a l’expedient administratiu electrònic, per a la custòdia i arxiu per part de l’òrgan administratiu responsable.

En aquest sentit, per aquells ens que no disposin d’un gestor d’expedients i/o documental per custodiar les evidències electròniques associades a la notificació, s’ha desenvolupat la integració amb el servei DESA’L amb l’objectiu de custodiar l’evidència electrònica del procés de notificació a DESA’L. Per defecte, tots aquells ens adherits a e-NOTUM, excepte aquells que consumeixin el servei mitjançant els serveis web, tenen habilitada aquesta funcionalitat.

 

X