Informe de millores i correctius del Servei Seu-e 2.0 i Transparència

Warning-256

Font: Iconspedia, Autor: Icons-Land

El proper 30 de març, es realitzarà un desplegament per tal d’implementar les següents millores i correctius al Servei Seu-e 2.0 i Transparència:

 • Millores del servei:
  • Desaparició de la visualització de la tipologia d’ítem en la visualització a nivell d’usuari
  • Implementació enllaç personalitzat a l’item “Tramitació de la informació econòmico-financera amb la Sindicatura de Comptes”
  • Implementació de gràfics per anys
  • Inclusió del Google Analytics al servei
  • Validació del format els camps numèrics als ítems
  • Afegir el camp “Prioritat” en tots els ítems que no contenen el camp “Data”
  • Canvi del text literal quan es redirecciona un ítem, incloent la font
  • Implantació d’ajudes contextuals per a l’edició
  • Reubicació de les metadades a la part inferior dels ítems
  • Possibilitat de deshabilitar un sub-apartat de Transparència
  • Eliminació de l’opció de “Permet fer cerques” en l’edició dels ítems
  • Implantació de la descripció per als ciutadans dels ítems dels apartats: “Informació institucional i organitzativa” i “Acció de govern i normativa”
  • Possibilitat de personalitzar capçalera (escut + nom, només logo, nom en dos línies) > cal demanar la personalització al Consorci AOC
  • Visualització de les dades del quadre de classificació documental estandarditzat a les metadades de cada ítem
 • Millores de la Seu-e:
  • Avis de sortida de seu-e
  • Visualització de la data i hora oficials
 • Creació de nous ítems:
  • Codi de conducta dels grups d’interès
  • Catàleg de dades i documents interoperables
  • Indicadors de Transparència
  • Entitats de les que forma part
  • Acords d’òrgans de govern
 • Correcció de la tipologia dels ítems:
  • Inventari general del patrimoni d’Automàtic a Manual
  • Organigrama de l’ens d’Automàtic a Manual
 • Modificació del nom dels següents ítems:
  • Queixes de contractes de gestió de serveis públics > Atenció al client dels contractes de gestió dels serveis públics
  • Organismes dependents de l’ens > Organismes dependents o vinculats
  • Catàleg de serveis > Catàleg i cartes de serveis
  • Resolucions relatives a les declaracions d’activitats, patrimonials i d’interessos dels alts càrrecs i càrrecs eventuals > Resolucions relatives a les declaracions d’activitats, patrimonials i d’interessos dels alts càrrecs
  • Carpeta del ciutadà > Estat dels meus tràmits (carpeta del ciutadà)
  • Catàleg de tràmits > Catàleg de tràmits i procediments
  • Perfil del contractant > Perfil de contractant
 • Ampliació de camps en el formulari d’introducció de dades manuals dels següents ítems:
  • Competències i funcions de l’ens
  • Convocatòries de sessions del ple
  • Atenció al client dels contractes de gestió dels serveis públics
  • Convocatòries de personal
  • Òrgans de govern i funcions
  • Licitacions en tràmit (perfil de contractant)
  • Ajuts atorgats
  • Subvencions atorgades
  • Convenis
  • Grups polítics
  • Resum del pressupost
  • Liquidació del pressupost
 • Eliminació dels següents ítems:
  • Període mig de pagament
  • Obligacions amb tercers
 • Correccions de funcionalitats:
  • Possibilitat de desar un contingut en esborrany la primera edició
  • Possibilitat d’incloure més de 20 registres manuals per ítem
  • Possibilitat de d’ordenar els elements de la Seu-e (Tràmits i Gestions i Serveis)
  • Possibilitat de deshabilitar la visualització dels elements de la Seu-e (Tràmits i Gestions i Serveis)
  • Visualització de dues fonts d’informació automàtiques en les metadades en cas que n’hi hagi dues
  • Implementació d’enllaços automàtics d’Atenció Ciutadana
  • Visualització del camp adreça postal de l’ítem “Atenció ciutadana”
  • Gravació de la data correctament en alguns ítems en que no es desava correctament
  • Visualització de la data de naixement dels registres amb aquest camp
 • Correcció de diversos errors ortogràfics en els títols i textos
X