Executades les subvencions del Consorci AOC a empreses per fer compatibles aplicacions informàtiques amb projectes del Consorci i per incorporar-hi la signatura electrònica a les aplicacions de gestió

Durant el primer trimestre de 2007, es van lliurar les versions de programari per l’Administració local que van ser subvencionades el passat 2006. Aquestes subvencions tenien com a objectiu el desenvolupament d’adequacions de les aplicacions informàtiques per fer-les compatibles amb els projectes que impulsa el Consorci AOC, de registre telemàtic i de consulta telemàtica del Padró municipal d’habitants, i la incorporació de les eines de signatura electrònica proporcionades per l’Agència Catalana de Certificació – CATCert a les aplicacions de gestió per tal de millorar la seguretat dels processos interns dels ens locals.

Pel que fa al projecte de registre telemàtic del Consorci AOC, per l’atorgament de les subvencions s’han valorat aquelles adequacions que han previst :

  • Les habilitacions dels registres dels ens locals per consolidar els assentaments del registre telemàtic de l’eaCat quan aquest funciona com a registre auxiliar.

  • Les adequacions per tal d’habilitar les aplicacions de registre telemàtic per tal que puguin ser invocades remotament des de les plataformes AOC.

En el cas del desenvolupament d’adequacions de les aplicacions de gestió del padró municipal d’habitants, s’ha tingut en compte:

  • La creació d’una interfície de connexió estàndard dels aplicatius de padró dels ens locals amb el mòdul d’integració de bases de dades de padró del Consorci AOC.

  • L’habilitació dels aplicatius de gestió del padró per a facilitar la integració amb el servei de ‘comunicació de domicili’ del Consorci AOC.

Concretament en el cas de la incorporació de la signatura electrònica a les aplicacions, la subvenció permetia actualitzar l’aplicació per incorporar-ne l’ús de la signatura electrònica, i d’aquesta forma dotar-la dels mecanismes necessaris per realitzar controls d’accés al sistema, identificació i autentificació dels usuaris, protecció de la integritat, autoria dels documents, etc. Aquesta subvenció haurà de contribuir al desplegament de la signatura electrònica en aquells entorns que per la seva complexitat es feia difícil arribar-hi, aconseguint:

  • Desplegament de l’ús de la signatura digital, aconseguint la màxima difusió en el mínim de temps

  • Minimitzar l’impacte de la implantació de la signatura digital als ajuntaments

  • Homogeneïtzar signatures

  • Accés a la plataforma de validació

Un dels principals avantatges de l’atorgament de les subvencions és que les administracions públiques amb llicència d’ús d’aquests programaris poden demanar a les empreses les noves versions de manera gratuïta.

X